Tгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
Скачать 230.39 Kb.
PDF просмотр
НазваниеTгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
страница1/8
Дата конвертации06.09.2012
Размер230.39 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8
TГШупашкар район ха=ач\  Ї  1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
1-2 (8838-8839) № Ї BAH EH
 2003 =улхи январ\н (кърлач уйъх\н) 9-м\ш\. Эрне кун Ї Хак\ ир\кл\
АСЛЪ ПЕТ/Р
+УРТА КОМИССИ ЙЫШЪННЪ
УЯВ АСРА ЮЛ/
Социаллъ =урт-й\р программъпа п\лт\р пир\н
ти ирттерч\=. Т\сл\хрен, Шемшерти
МЕДАЛ/Ш/Н районта 12099 пин тенк\ уйърнъ. +ав шутран
культура =урт\нче п\ч\ккисем валли
Предприятисене ертсе
8239 пин тенкине республика бюджет\нчен палъртнъ
«Сывъ-и, +\н\ =ул» утренник й\рке-
пыракансемпе в\сенче
пулсан, ытти 4000 пине яхън ук=ана граждансен
лен\. Колешшара, Хурънлъхра пуръ-
търъшакансенчен чи пул-
хъйсен тупмалла.
накан в\т\-шакършън та х\рл\
таруллисене «+\н\ ъру
Субсидипе усъ курса тумалли =уртсен шутне
съмсаллъ Х\л Мучи савънъ= са-
менеджер\сем» фонд хав-
район центр\нчи 30 хваттерл\ тата Кърмъшри
манч\ парнелен\. Курак Чурачъкри
халантарасси пирки п\лте-
общежитие =\нетсе 12 хваттерл\ тумалли =уртсе-
ял клуб\нче «Къвак =улъмсем» ятпа
рет. Ра==ей ырлъх\ш\н
не к\ртн\. Кёке=ри 30 хваттерл\ =урта 2002
ырми-канми търъшакансе-
бал-маскарад иртн\, Шупашкаркас-
=улта «Конкорд плюс» фирма =\клеме пу=ланъ,
не Аслъ Пет\р\н «/=ри
сисем ку мероприятие «+\н\ =ул
2003 =улхи декабр\н 26-м\ш\нче ъна патшалъх
хастарлъхшън» медал\пе
серпантин\» ят панъ. «Сывъ-и, сывъ-
комиссий\ йышъннъ. Асъннъ 30 хваттертен 23-
чысла==\. Ку въл - об-
и, +\н\ =ул» уяв +\ньялта пулнъ,
шне «Социаллъ =урт-й\р» программъпа тунъ. +\н\
ществълла фонд.
«+\н\ =ул т\л\нтерм\ш\сем» - Ти-
=уртън хъй\н уйръм котельнъй. Кунта пурънакан-
Федераци шай\нчи =ак
мой Мамъшра.
сем =ут =анталък  газ\ м\н чул =унтарнипе шыв
наградъна илме промыш-
+\н\ =ула к\нине Пархикассисем
м\н таран тъкакланине хъйсем й\ркелесе тъма
ленность предприя-
те, Шорчекассисем те, Тутаркасси-
пултара==\. +акън валли кашни хваттерте счетчик
тий\сенче, общество тата
сем те, Анат-К\нерсем те, Мън
вырна=тарнъ.
коммерци организаций\-
Мамъшсем те лайъх уявланъ.
В.ИВАНОВА.
сенче, ъслълъхпа куль-
Шкул ачисем +\н\ =ула хъйсен
тура учреждений\сенче
«икк\м\ш тъван кил\нче» те паллъ
\=лекенсене търатма пу-
ПРЕЗИДЕНТ ЕЛКИНЧЕ ПУЛНЪ
тунъ. Кун пек мероприятисем кашни
лать. +акън валли тив\=-
Шупашкарти Оперъпа балет театр\нче ЧР Пре-
в\ренё заведений\пе шкул =улне =ит-
л\ документсемпе мате-
зиденч\н елкине ирттересси юлашки =улсенче
меннисен учреждений\нче иртн\. Рес-
риалсене фонда январ\н
ыръ йъла пулса тъч\. Елкъна лекме, унта парне
публикън т\п уяв\нче, Президент ел-
20-м\ш\ччен ярса памал-
илме \м\тленмен в\ренекен пур-ши Чъваш Енре?
кинче, пир\н районти 60 ача пулса
ла. Унън адрес\: Мус-
+ук пул\. Ачасем пурте чъръш тавра =аврънса
курнъ. Унта Х\л Мучипе Юрпике савънъ=
кав хули, Вернадский
* Пир\н елка пит\ капър...
савънма, артистсен ъсталъхне курса киленме
кёнис\р пу=не юмахсенчи т\рл\ пер-
тъкърлък\, 842, 2612-м\ш
шутла==\. +ак эрнере иртн\ елкъна республикъ-
+\н\ =ул уявне пир\н районта та
сонажсем хыръм тытса култарнъ.
офис. М\нле хутсем ха-
ри т\рл\ хуласемпе районсенчен килн\ 2 пин
лайъх хат\рленсе к\тсе илч\=, ун
Президент елки спектакльпе в\=ленн\.
т\рлесси пирки медале
яч\пе т\рл\ =\рте т\рл\ мероприя-
В.ТИТОВА.
парасси =инчен калакан
ача хутшъннъ, ку шутран 60-ш\ - пир\н район-
положенипе паллашса
тан. Раштав елкинче т\прен илсен п\ч\к тупъшлъ
т\пл\нрех п\лме пулать.
=емьесенчи, тълъх е =урма тълъх, йышлъ =емь-
В.ЭВЕРККИ.
есенчи тата сусър ачасем пулнине шута илсен
ПУЛАСЛЪХ ПИРКИ ТИМЛЕСЕ
в\семш\н савънмалли =е= юлать. Икк\ленё =ук,
Сывъ пурнъ= й\рки-
пурнъ=лама Чъваш Рес-
тармашкън (съмах май,
=ак уяв в\сен ас\нче чылайлъха юл\, къмълне
/+ УК+ИПЕ МАЛТА
не халъхра сарас, =ам-
публикинчи Министрсен
въл Чъваш Енш\н са-
=\кл\. В\семпе п\рле елкъра ашш\-амъш\сем
ръксен социаллъ п\л-
Кабинетне п\р уйъх
маях ънъ=лъ пулч\) тата
Республикън Экономи-
пулнине шута илсен - пушшех те.
тер\шл\ пу=аръв\сене
хушшинче мероприяти-
=амрък ърушън =\н\
ка аталанъв\пе суту-илё
Н.НИКОЛАЕВ.
аталантарас, =ынсене
сен планне туса хат\-
малашлъх валли тата
министерстви п\лтерн\
физкультуръпа спорт за-
рлеме тата =ир\плет-
инвестици явъ=тарас
търъх, къ=алхи вунп\р
нятий\сене анлърах
ме хушнъ.
т\ллевпе хал\, акъ, 2004
уйъхра экономикън пур
ТИВ/+ЛИНЕ - ТИВ/+Л/ НАГРАДА
явъ=тарас, в\сен актив-
+ак йышъну - рес-
=ула +амръксен тата
отрасл\нче те ёс\м пул-
+атра Лапсарти п\т\м\шле т\п п\лё паракан
лъ канъвне й\ркелес
публика пуласлъх\ш\н,
сывъ пурнъ= =улталък\
нъ. +акъ \= ук=инче те
шкулти физкультура учительне А.А.Шихматова рай-
т\ллевпе Чъваш Рес-
унън сывъ йъла-й\рке-
тесе йышънч\=. +акъ,
сис\нни уйръмах савън-
онта лайъх п\ле==\. П\ле==\ къна мар, хисеп-
тарать. Ъна кашни =ын
публикин Президенч\
сене аталантарассиш\н
паллъ \нт\, =амръксем-
ле==\ те. М\нш\н тесен Александр Алексеевич
пу=не ёстернипе Феде-
Н.Федоров Чъваш Енре
тунъ теп\р пысък утъм.
пе \=лессинче, в\сене
- спортън, сывъ пурнъ= й\ркин тус\ тата пропа-
рацин Атъл=и округ\нчи
2004 =ула +амръксен
Астъватпър-ха, 2003 =ула
сывъ пурнъ= йълисене
регион\сем хушшинче пи-
гандисч\. Т\рл\ ъмъртусене хъй те хастар хут-
тата сывъ пурнъ= й\р-
«+емье =улталък\» тесе
пъхънса пурънма в\рен-
р\н республика п\ррем\ш
шънать, унта =ынсене, уйръмах =амръксене, ак-
кин =улталък\ туса ху-
палъртнъчч\. Унън т\п
тессинче =\н\ =ит\нё-
вырънта, \= ук=и калъ-
тивлъ явъ=тарать. Въл й\ркелесе ертсе пынипе
нине =ир\плетсе ятар-
шухъшне тата полити-
сем тума май пар\.
пъш\пе вара - икк\м\ш.
уйръм спортсменсем те, командъсем те т\рл\
лъ Указ къларнъ. Ъна
кине малалла аталан-
Н.МИРОНОВ.
Т.ИВЕРИНА.
шайри ъмъртусенче п\рре къна мар палърнъ.
/=не кура - хисеп\ те==\ халъхра. Т\р\сех-
Ї Фоторепортаж
м\н. Физкультуръпа спорта аталантарас \=е пысък
тёпе хывнъшън, в\рентёпе тренировкъра ъсталъх
кътартнъшън, спорт кадр\сем чылай хат\рлен\ш\н
+/Н/ +УЛ УМ/НХИ ПАЛЛАШУ
А.А.Шихматова Ра==ей Федераций\н Физкуль-
2 път илн\. +итес
Кузнецов, ыттисем - 2003 =улхи
туръпа спорт патшалъх Комитеч\н Хисеп грамо-
сезонра ку кътар-
\=-х\лпе, 2004 =ул валли тунъ план-
типе наградъланъ.
тъва 2 кило ёстер-
семпе паллаштарч\=.
Н.ПАХМАТ.
ме палърта==\.
Кунта в\сем =инчен п\т\мпех
Ольдеевскине
каласа тъмъпър, =апах, палъртмал-
килн\ ушкъна
ла, Ольдеевски ху=алъх =\ршыв,
П/РЛЕШЕТП/Р, УЙРЪЛАТПЪР...
унън генеральнъй
унран та ытла - т\нче шай\нчи
П\лт\р пир\н районта =ут т\нчене 509 ача
директор\ Е.А.
технологипе \=лени кашни утъм-
килн\. Ар=ын ачасемпе х\рачасен шуч\ п\р
Беликовапа кунти
рах сис\нет.
пекрех: п\ч\к каччъсен йыш\ 11 ача =е= пысъ-
т\п специалист-
Никамшън та върттънлъх мар,
крах. 2003 =улта пуринчен нумай январь уйъх\-
сем к\тсе илч\=.
уйръмах иртн\ =ул электричествъ-
нче =уралнъ. Ун чухне 53 ача п\ррем\ш хут
Актовъй залра
па газ хак\сем чылай хъпарч\=.
сасъ панъ. Февраль уйъх\нче - 32 =\н\ чун
Евгения Алексе-
+акъ ъшътса търакан 24 га теп-
килн\, йышпа илсен =акъ ытти уйъхсенчен чи
сахалли.
Интересл\ теп\р факт: ку въл - п\рлешекен-
семпе уйрълакансем п\р шайра пулни. П\р =емьене
п\лт\р 226 мъшър т\в\ленме шут тытнъ пулсан,
* Президиум. Е.А.Беликова
224-ш\ хъйсем п\р урапа =инче пулманнине
хънасене агрофирма =инчен
ънланса илн\н туйънать. Анчах ЗАГС заведую-
каласа парать.
Коллективпа п\рле ыръ опытпа
щий\ А.Е.Максимова уйрълакансем йышлине уръ-
паллашасси пир\н районта лайъх
хларах ънлантарать.  П\р сукмака такърлатма
йълана к\ч\. Иртн\ =ул пу=ламъш-
маларах пърахнисем те =акна хъйсен т\п доку-
\нче ял ху=алъх ертё=исем район
мент\нче паллъ туман пулнъ, =\н\ паспорт илн\
администраций\н пу=лъх\ А.П.Кня-
чух (п\лт\р =авна тъвасси в\=ленч\) п\чченнине
зев ертсе пынипе Мари Элън Мед-
кътартнъ. Теп\р сълтав та пур: п\рлешн\ чух
ведевский район\нче пулса унта
граждансен търъм\ =инчен п\р запись =е= тъва==\
выльъх-ч\рл\х отрасл\ м\нле \=ле-
пулсан, уйрълнине кътартма мъшърсенчен икк\ш\
нине сънанъчч\. +улла вара Тутар-
те ыйтма пултара==\.
станри =\р \=чен\сем м\нле май-
Т.ИВЕРИНА.
па тыръ гектартан 50-60 центнер
илме пултарнипе паллашнъ.
ЫР КЪМЪЛЛЪХ АКЦИЙ/
Хальхинче аякка кайман, =апах та
+\н\ =ул ум\н, декабр\н 30-
Чъваш патшалъх ёнер музей\нче инвалид тата
м\ш\нче, хамър районти «Ольде-
тълъх ачасем валли ыр къмъллъх акций\ «Раш-
евская» агрофирмъна =итсе унън
тав оригами елки» у=ълнъ.
* Курса т\л\нмел\х, чън та, пур теплицъра.
тухъ=лъ \=\-х\л\пе паллашни Ра=-
Ку елкъна т\сл\ хутран касса къларнъ тетте-
=ей Федераций\н, Чъваш Респуб-
евна тата унън пулъшакан\сем
семпе илемлетн\, чылай хайлавпа капърлатнъ.
лицъшън уйръмах вирл\ килсе
ликин патшалъх орган\сен пир\н
районти яваплъ должно=сенчи =ын-
=апнъ. Ара, 2002 =улхинчен газшън
Унсър пу=не ъна ЧР тава тив\=л\ художник\
районти, =авън пекех вырънти ад-
сене, в\сен шут\нче вара А.П.
=е= 20,5 миллион тенк\ ытларах
«Ч\нт\рл\ чаршав» театрсен конкурс\н =\нте-
министрацин яваплъ \=чен\сене
Князевсър, унън п\ррем\ш =ум-
тёлен\. Енчен те газ расхутласси-
рё=и А.С.Розов «Уйъх =инчи пике» спектакль
пит\ усъллъ тата къмъллъ пулч\.
\пе А.Е.Егоровапа =ум\с\р В.Н.
не 3,5-4 хут чакарман пулсан тата
валли хат\рлен\ теттесемпе те илемлетн\.
Чън та, тухъ= начар мар кунта.
Мустаевсър пу=не - РОВД пу=лъх\
=\р-=\р миллион «къларса пърах-
Ыр къмъллъх акцине пу=арни тъван кил ъшшис\р
Акъ, помидор, съмахран, п\лт\р
А.В.Тарасов, районсем хушшин-
ма» тиветч\.
ёсекен ача-пъчана юратупа телей, ъшъ къмъл
кашни тъваткал метртан вътамран
чи налук инспекций\н пу=лъх\ А.Н.
(В\=\ 4-м\ш страницъра.)
парнел\.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Похожие:

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon8 84-85 № № L 2007: ака: 28
С. нт рвёрри тёрёх нче юлашки вёхётра ырё улшёну нумай =улхи юбилейне паллё туни районта Республика кунне
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconЧёваш Ен Президенч н Администраций н
Николай Федоров Шупашкар район нче «Шупаш- алёк сене у=са яр мотипе наградёланё? кар Сурски» Энтим ркасси Лепетер» авто=у
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКонкурс комиссий н йышне чухне кану кун те к ртесси =инчен? депутатсен районти Пухёв- в семш н кану кун мар: 2? Муркаш район адми.
«Муркаш район н 2011 ций н пу=лёх н должно=не хёш вёхётне пёхмасёрах: =улхи бюджеч. =инчен» йы
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconВидеть перспективу
Якшур-Бодьинского района, В. Е. Плотникова – п. Алнаши, В. Ю. Коротаева – Завьяловский район, В. З. Култышева – Воткинский район,...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1932 çулхи июлĕн 27-мĕшĕнче
Аслё вёр=ё =ул сенче =улти Х ре вируспа чирлекене тупса палăртнă. 1961 çулта
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКуйтунский район постановление
Куйтунский район от 06. 05. 2011 г. №381 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon«нукутский район» администрация муниципального образования «нукутский район» постановление
Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 14. 12. 2011 г. №663 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon2008 =улхи декабр н 20-м ш.?
Зоя Ильинична компью- тата Чёваш Республикинчи аталанма м нле пулёшнин- роза Лизакова министр 2009
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать
«+атракассинчи информа- ху=алёх ерт\=ипе Ви- рленсе туса ирттернипе ципе культура центр.» Мбук филиал н +атракасси ял
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница