Tгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
Скачать 230.39 Kb.
PDF просмотр
НазваниеTгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
страница2/8
Дата конвертации06.09.2012
Размер230.39 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   82
1-2 (8838-8839) № Ї 2003 =улхи январ\н (кърлач уйъх\н) 9-м\ш\.
*  TГBAH  EH  *
Ф . В . Б о р и с о в а ,
(ял ху=алъх пай\н ре-
«Гвардеец» унитарлъ
КИВ/ +УЛА ЪСАТСА
дактор\ - П.П.) търъ-
Ї Пулъшу
предприяти дирек-
шуллъ амъш\ пек ман-
тор\. 2002 =улта рес-
теп\р ви=\ х\раръмпа
ънъ=усем тума пулта-
па къмъллън кала=нъ
БИБЛИОТЕКА ПУЯНЛАНАТЬ
публикъри  х\раръм
Санкт-Путербургра иртн\
ракан коллектив пир\н,
май тёрех ларма с\нч\.
Хисепл\ Тренккасси ял вулав=исем! Сире =ыв-
пу=лъхсем хушшинче
П\т\м т\нчери «Т\нче-
\=ченсене шанатъп, \не-
+итм\л =ула =итет\п пу-
харса килекен +\н\ =ул яч\пе чунтан саламла-
ирттерн\ республикъ-
не улъштарма пултара-
нет\п. П\рле пуласч\,
лин те спортпа туслъ пул-
тъп, тав съмах\ калатъп. 2003 =улта ял вулавъ-
ри конкурсън «+и=\м-
кан х\раръмсем» кон-
пурне те п\рле пай-
ни пурънма хавхаланта-
ле =ит\нё» номинаций-
ференцире пулни манъ=а
ласч\. Хамър коллекти-
рать. Шашка-шахмат
шне =\нетме-илемлетме  эсир пит\ пулъшрър.
\нче =\нтерё=\ ятне
тухм\. 38 =\ршывран
ва, районти \=ченсене,
въййисене хутшънатъп,
Библиотека илемл\ те таса, =\н\ пултър тесе
тив\=н\.
пу=таръннъ т\рл\ къмъл-
кунта пурънакансене
кроссене чупатъп, фут-
уйръмах Е.Алексеева, Л.Иванова, З.Тюнтерева, Г.Аб-
- Фаина Валентиновна,
туйъмлъ, шухъшлъ, мал
пурне те +\н\ =ул яч-
болпа волейбола ман-
дурахманова, В.Александров, В.Грачев,И.Николае-
иртн\ =ул сир\нш\н ис-
\м\тл\, =ив\ч ъс-тънлъ,
\пе саламлатъп, телей
мастъп. Хал\ шкулта ача-
ва, В.Иванщиков въл хир\=. В\сен хушшинчех
торире м\нле й\р
п\р съмахпа каласан
те ънъ=у сунатъп.
сен шашка-махмат кру-
=амрък вулав=ъсем те пур: К.Иванщикова, М.Ры-
хъвар\?
т\нчене =\н\лле, уръх-
* * *
жокне ертсе пыратъп.
бакова, К.Иванова, А.Иванова, А.Алексеева, Н.Пор-
- +анталък условий\-
ла куракан х\раръмсемпе
А.И.Иванов, пенси-
- +итес =улхи
феньева, Ш.Порфеньева, М.Петрушина. +ъмъл мар
сене пъхмасър ял ху-
курнъ=са кала=ни пит\
онер, Улатъркасси
\м\тсем.
пурнъ=ра та ял библиотекине =ынсем =ёре==\,
=алъх\нче япъх мар
усъллъ пулч\ тет\п. Эп\
ял\, «Тъван Ен» ха-
- Пит\ шел, «Тъван
пулъша==\. К\неке =ълку=\ нихъ=ан та тапма
\=лер\м\р. Йывърлъхсе-
ку хулара п\ррем\ш хут
=атън штатра тъман
Ен» валли =ырмалли
пърахмасть. Библиотекъна паян =\н\ к\некесем
не =\нтерме пултарни-
пултъм, =авънпа та
корреспонденч\.
пит\ нумай пулин те
килсех търа==\.
пе савънмаллачч\ къна
маншън т\л\нмелли са-
- Алексей Иванович
въхът =итереймест\п.
В\сене библиотека въхътра илет, халъх патне
та, анчах к\ркунне сик-
хал мар пулч\, уйръмах
2003 =ул сире м\н пач\?
Къ=ал ытларах =ырасч\.
се тухнъ инкек м\н пур
архитектура енчен.
- Эп\ «Тъван Ен»
Сывлъх пулсан т\рл\
=итерме търъшать. Малашне те пире =\н\рен те
лайъххине хупласа хуч\.
- +\н\ =ултан м\н
ха=атпа туслъ пулниш\н
спорт ъмъртъв\сенче
=\н\ вулав=ъсем пулъшасса шанатпър.
- Санкт Петербурга
к\тет\р?
савънатъп. В\=ленекен
район чысне ънъ=лъ хё-
+акън пек  таса чунлъ, ыръ къмъллъ пулма
кайнъ пирки асънмър-и?
- М\н тума пултар-
=ул та =аплах пулч\. Акъ,
т\лесч\.
в\сене к\неке пурнъ=а у=са парать, хъйсен кун-
- Октябрь уйъх\нче
нипе =ырлахса ларас
сир\н пата материал илсе
П.ПАВЛОВ.
=ул\нче телей сунать. Туръ пулъштър.
хамър республикъри
марчч\. Малашне те
к\т\м =е= Вера Титовна
 Г.ИВАНЩИКОВА,
Тренккасси ял\н библиотекар\.
+/Н/ +УЛ УМ/НХИ ПАЛЛАШУ
(В\=\. Пу=ламъш\
мар нумай ытти рас-
пу=не розъсем, към-
нчи х\раръмсене ху-
АСРА  ЮЛНЪ  КА+
1-м\ш страницъра.)
хутсене п\терн\.
п а с е м   ё с т е р е = = \ ,
=асем +\н\ =ул яч\пе
Акъ Оксанъпа Ирина
сасартък Иринън аллин-
технологине аталан-
п\рер илемл\ роза
к\тн\ +\н\ =ул ка=\
чен тухса ёкр\, =умра
тарсах пыра==\. Каич-
парнелер\=.
=итр\. Х\рсем паян ку-
ларакан Сашън ч\рку=-
чен хънасен ушкън\-
В.СОРОКИН.
н\пех т\к\р ум\нче
=ий\ =ине лачлатр\.
капърланч\=, чипер-
ёкр\. Леш\ тус\сене
ленч\=. Пикесем аслъ
тем ънлантарса лара-
шкулта в\рене==\, об-
канскер къна к\тменчч\
щежитире пуръна==\.
\нт\. Юлташ\сем ахъ-
В\сем савнисемпе ка-
рса кулч\=.
ла=са татълнъ въхът та
Унтан пурте търса
=ывхарать \нт\, анчах
ташлама тухр\=. Лъпкъ
лешсем - =ук.
к\в\пе мъшъррън =ав-
Оксана хура =ё=л\,
рънма пу=лар\=. Паша
сим\с-къвак ку=лъ,
\=се хъюлланнъскер,
вътам к\леткелл\. Ири-
Оксанъна хълхинчен
на вара - саръскер.
ачаш съмахсем калама
Икк\ш\ =ине пъхсан ку=
тытънч\, унтан ку=\сем
савънать, ытарайми
тем асърхар\=:
хитре, хёх\м. Х\рсем
- Пъх-ха, Санек ал-
* Чечексем кашни кунах ёссе =ит\не==\.
=акна лайъх п\ле==\,
лисем ъ=та вырна=нъ?
Роза уй\нче.
хъш чухне =акънпа усъ
Пике =аврънч\ те
Фото ёкерч\к\сем авторън.
кура==\.
Сашън аллисем Иринън
К у   = е =   т е   м а р ,
Паян теплица ма-
штатсене те =\р ытла
лаллах пъхать. Кунта
* Хъяр калчисем хат\р. В\сене =ак
Сасъртък урамра ма-
купарчий\ =инче вырън
=ын чакарнъ, тупъшлъ
халь пахча-=им\=с\р
кунсенче ку=арса ларта==\.
шина къшкъртни илт\-
тупнине курч\. Х\р
нсе кайр\. Оксана чё-
п\рчи къна сисмен \нт\.
Ї +урт-й\рпе коммуналлъ ху=алъх
рече патне ыткънч\:
- Атя, эп\ те къштах
- Ирина, =итр\=!
сана =акън пек тытам-
Тъхън часрах...
ха \нт\, уншън вил-
ТАРИФ ХЪПАРЧ/. СЪЛТАВ/СЕМ
Ют =\ршывра туса
мест\н в\т?- \м\тленч\
Кашни =улах м\нпе те пулин
=улта тариф халь тёлекеннин 50
лаштарман, =авънпах ку ен\пе
къларнъ шуръ машина
Павлик.
асра юлать. Районти Депутат-
проценч\ чухл\ хъпарать. 33
=итменл\х самай пулнъ. Хал\
=ине лариччен х\рсем
- К\тсех тър,- ун
сен пухъв\н ви==\м\ш созыври
тъваткал метрлъ п\р пёл\мл\
п\р кубла метр тасатниш\н 53
ытти тус-юлташ\семпе
къмълне п\терсе хуч\
депутач\семш\н те въл ахаль
хваттерш\н +\н\ =ултан 689 тенк\
тенк\ те 59 пус =ир\плетн\.
ресторан ум\нче т\л
савний\...
иртмер\. Сахал мар йышъну
те 41 пус тёлеме пу=ламалла,
Шътъка тытса тъни хътсър =ур-
пулма кала=са татълч\=.
Вун ик\ сехет =ит-
тур\=. Пурте пир\нпе, суйлав=ъ-
42 тъваткал метрлъ 2 =ын пуръ-
тсенче пурънакан кашни =ын
Пашъпа Оксана,
сен пурте черккесене
семпе, въл е ку енчен =ыхъннъ-
накан хваттер хак\ 872 тенк\
пу=не уйъхра 14 тенк\ те 47
Сашъпа Ирина тах=а-
тытр\=, х\рсем \м\ч\-
скерсем. +ир\мм\ш ларура =урт-
те 34 пуспа танлаш\. Съмах
пуса лар\, туалетшън - 4 тенк\
нах =ёре==\. В\сен юл-
сене хут  татки =ине
й\рпе коммуналлъ пулъшъвън
май, къ=алхи октябр\н 1-м\ш\
те 82 пус.
таш\сем такси тытса
=ырч\= те ч\ртр\=, к\л-
=\н\ тариф\сене =ир\плетр\=.
т\лне республикъри =ав вътам
Ъшъпа тив\=терекен предпри-
хъйсене кирл\ =\ре =ул
не шампань эрех\ =ине
+\н\ =ул «парни»... М\нпе
хак 537 тата 683 тенк\пе тан-
ятисем ъшъ хакне республикъри
тытр\=. Паша руль умне
яч\=, юлашки тумлам-
=ыхъннъ-ха въл? +ак ыйтъва
лашнъ. Хак м\нле пу=тарънать-
энергетика комиссий\нче =ир\п-
ларч\ те:
ччен \=се \=р\=.
«+урт-й\рпе коммуналлъ ху=алъх»
ха?
летн\. П\р Г калори ъшън
- Лешсен троллей-
Киле тавръннъ чух-
п\рлехи заказчик дирекций\н т\п
+урт-й\р фондне тытса търасси
хъйхаклъх\ 465 тенк\ те 56 пус
бус =ине проездной пур,
не, к\пер урлъ ка=сан,
экономистне М.В.Кадиловъна
п\р тъваткал метршън къ=алхи
пулсан, =ынсем 404 тенк\ те
=ас ъна такси =инче
Паша х\рсене шётле-
ънлантарса пама ыйтръмър.
тъхър уйъхра 2 тенк\ те 30
50 пус тёлеме пу=л\=. П\р тъват-
«Иртсе каякан =ул пир\н от-
пуса ларнъ. Кунта хушма тупъ-
кал метр =урт-й\рш\н 8 тенк\
къларса кътарта==\
се:
расле сахал мар =\н\л\х к\ртр\,-
шран илекен налук та к\рет.
те 90 пуса лар\. Хъйхаклъх 10
в\сем,- тер\ те Сашъ-
- Сир\н ик\ =ул пур:
тер\ въл. - +урт-й\р политикин
+ынсем вътамран 1 тенк\ те
тенк\ те 23 пуспа танлашнине
па лъх-лъх кулса яч\=.
е пир\нпе хваттере пы-
ник\с\ =инчен калакан 52-м\ш
86 пус тёлен\. Кама м\н чухл\
шута илсен, ку въл =ынсем хакън
Ресторанта халъх тул-
ратър, е шыва сикет\р,-
номерл\ федераллъ саккунта, РФ
лекесси хътлъх енчен епле ус-
87 процентне саплаштарма пу=-
лиех. +амръксем хъйсем
тер\.
тата ЧР Министрсен Кабинеч\н
ловире пуръннинчен килет. Ки-
лассине п\лтерет.
заказ панъ с\тел хуш-
Оксана т\л\ннипе
йышънъв\сенче улшънусемпе ху-
лес =ул вътамран 2 тенк\ те
В\ри шыв хак\ те хъпарать.
шине вырна=са ларч\=.
хытса кайр\, унтан
шусем пулч\=. ЖКХ \=\-х\л\нче
21 пус тёл\=. +урт-й\ре санита-
Хал\ въл кашни =ын пу=не уйъ-
Х\рсем п\р-п\рин =ине
хъйне алла илч\:
=е= мар, =урт-й\рпе коммуналлъ
ри т\л\ш\нчен тив\=л\ тытса
хра 56 тенк\ те 44 пуса ларнъ,
хъвърт пъхса илч\=,
- Эп\ шыва чъма-
пулъшушън тёлессипе те уръх
тъмасан, хваттер ху=исем та-
килес =ул 74 тенк\ те 50 пуса
=ухалса кайр\=: ара,
тъп,- п\лтерч\ шухъш-
й\рке. Асъннъ пулъшъва пара-
рифън 70 процентне =е= тёлеме
=ит\. +ынсем унън 87 процент-
апат =имелли хат\рсем
не.
кансем хаксене ик\ хут: къ=ал
пултара==\.
не тёл\=.
т\рл\рен иккен. Тахъ-
- Пър =ине-и?- ыйтр\
тата =итес =ул валли улъш-
Муниципаллъ =урт-й\ре тара
Йъла юлашкисене пу=тарниш\н
шне темпе апатланмал-
Павлик.
тарч\=. Апла пулин те халъхшън
тытниш\н кашни тъваткал метр
кашни =ын пу=не уйъхра 1 тенк\
ла \нт\. В\сем ёс\р\-
- А-а, эппин шутла-
въл =аплипех юлч\. 52-м\ш но-
пу=не 10 пус тёлесси улшън-
те 96 пус тёлен\. Ку тариф 4
лес мар тесе каччъ-
са пъхам-ха...
мерл\ федераллъ саккунпа кил-
масть. Капиталлъ юсавшън халъх
=ул ытла улшънман. Экономика
\шёлл\н, тарифсемпе хаксем
тёлем\. Ун пирки маларах асъннъ
т\л\ш\нчен шутласан въл 6 тенк\
сем сисиччен эрехне
+апла кала=каласа,
ёл\мрен =улталъкра п\рре, бюд-
федераллъ саккунта палъртнъ.
те 77 пуса ларать, малалла
урайне тъкр\=.
шётлесе общежитине
жет йышънас ум\н, ылмашмал-
Сив\ шыв парса търакан пред-
=апла пул\ те.
Теми=е черкке \=сен,
=итр\=. Х\рсем машинъ-
ла.
приятисем хъйсен пулъшъв\н
Марина Витальевна тарифсем
яшсем х\рсе кайр\=.
ра киленсе ларч\=.
ЧР Министрсен Кабинеч\н 251-
хак\сене ЧР Экономика аталанъ-
2002 =улхи сентябрьте йышън-
Чиперккесем т\рл\ са-
- +итр\м\р,- тер\
м\ш номерл\ йышънъв\пе =акън
в\пе суту-илё министерствинче
нисен =умне вътамран 50 про-
лат тутанса пъхр\=.
Саша.
пек  стандартсем палъртнъ. Ви=\
=ир\плетн\. Экономика т\л\ш\н-
цент хъпарассине палъртать. «+ав
Унтан десерта пудинг
Чиперуксем савнисене
е ытларах =ын пурънакансемш\н
чен шутласан килес =ул п\р
въхътрах кашни =ын пу=не иле-
текен пылак =им\= =исе
питрен чуп туса сыв-
=урт-й\р\н социаллъ лаптък\
кубла метр\ 5 тенк\ те 35 пуса
кен тупъш =улталъкра 24 про-
пъхас тер\=.
пуллашр\=.
кашни пу=не - 18 тъваткал метр.
лар\. Хальхи въхътра =ынсем
цент ёсн\»,- палъртать въл. Рай-
(Ку шереметне хъш
- Кун пек +\н\ =ул
+урт-й\рпе коммуналлъ пулъ-
2002 =улхи сентябрьте =ир\п-
онти вътам \= ук=ин ви=и =ул-
кашъкпа =имелле-ха? -
ка=\ ман п\рре те пул-
шушън тёлессин шай\ хакън 90
летн\ тарифпа 2 тенк\ те 83
талъкра 18 процент хъпарнъ, хал\
таръхса т\пчер\ Окса-
ман,- х\п\ртер\ Ири-
проценч\ чухл\, граждан\семш\н
пус тёле==\. 2004 =ул валли
въл 2739 тенк\ те 80 пуспа
на.)
на.
=емье тупъш\н 22 проценч\ та-
въл 89 процент ёсмелле.
танлашнъ. Бюджет тытъм\нче \=-
- Эп п\леп-им?- тер\
- Ман та,- тус\пе
ран пулмалла».
Пир\н районта хътлъ мар =ур-
лекенсене октябрьтенпе 30 про-
юлташ х\р\. В\сем
кил\шр\ Оксана.
Къ=алхи 9 уйъхра =урт-й\рпе
тсем те пур. В\сен тасамарлъх\
цент ытларах тёлеме пу=ланъ.
коммуналлъ пулъшу хак\ п\р
ятарласа чавнъ шътъка тата
Кашни =ын пу=не тивекен тупъш
п\ч\к кашък илсе п\р
+акън пек ка=а чънах
тъваткал метршън 17 тенк\ те
урамри обществълла туалета
уйъхсерен 1748 тенке ларманни-
татъкне касма тытън-
та манма йывър, ну-
81 пуса ларнъ. Халъх унън 78
пу=таръннъ. +ав обьектсене пу=-
сен субсиди илме ир\к пур.
сан леш пудинг текен-
майлъха юл\ въл.
процентне саплаштарнъ. 2004
тарнин тъкак\ш\н малтан сап-
В.ИВАНОВА.
ни якаскер силленч\ те
Е.ХУРПИ.
1   2   3   4   5   6   7   8


Похожие:

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon8 84-85 № № L 2007: ака: 28
С. нт рвёрри тёрёх нче юлашки вёхётра ырё улшёну нумай =улхи юбилейне паллё туни районта Республика кунне
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconЧёваш Ен Президенч н Администраций н
Николай Федоров Шупашкар район нче «Шупаш- алёк сене у=са яр мотипе наградёланё? кар Сурски» Энтим ркасси Лепетер» авто=у
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКонкурс комиссий н йышне чухне кану кун те к ртесси =инчен? депутатсен районти Пухёв- в семш н кану кун мар: 2? Муркаш район адми.
«Муркаш район н 2011 ций н пу=лёх н должно=не хёш вёхётне пёхмасёрах: =улхи бюджеч. =инчен» йы
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconВидеть перспективу
Якшур-Бодьинского района, В. Е. Плотникова – п. Алнаши, В. Ю. Коротаева – Завьяловский район, В. З. Култышева – Воткинский район,...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1932 çулхи июлĕн 27-мĕшĕнче
Аслё вёр=ё =ул сенче =улти Х ре вируспа чирлекене тупса палăртнă. 1961 çулта
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКуйтунский район постановление
Куйтунский район от 06. 05. 2011 г. №381 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon«нукутский район» администрация муниципального образования «нукутский район» постановление
Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 14. 12. 2011 г. №663 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon2008 =улхи декабр н 20-м ш.?
Зоя Ильинична компью- тата Чёваш Республикинчи аталанма м нле пулёшнин- роза Лизакова министр 2009
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать
«+атракассинчи информа- ху=алёх ерт\=ипе Ви- рленсе туса ирттернипе ципе культура центр.» Мбук филиал н +атракасси ял
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница