Tгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
Скачать 230.39 Kb.
PDF просмотр
НазваниеTгшупашкар район ха=ач\ ї 1932 =улхи июл\н 27-м\ш\нче тухма пу=ланъ
страница7/8
Дата конвертации06.09.2012
Размер230.39 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8


*  TГBAH  EH  *
1-2 (8838-8839) № Ї 2003 =улхи январ\н (кърлач уйъх\н) 9-м\ш\.
7
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
ТАВАН  ТАВРАЛАХ
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
Ї Пир\н търъхри ёсен-търансем
В/СЕМ ТЕ +ИЕСШ/Н
Чылай кайък к\ркунне ъшъ
шъван кайъка ытларах курма пу-
сем силленекен сыръшран шик-
ЁТЕ ТАСАТАКАН КУРЪК
енне в\=се каять пулин те кун-
лать. Късъясем сыръш =ине илен-
лене==\-м\н, късъясем вара ъна
тах юлакансем те пур. +унатлъ
ни =ыншънах лайъх. +унатлъ тус-
къмълла==\.
Ш\п\н курък\ пирки халъхра \л\кренех п\лн\,
туссемш\н х\л пит\ йывър въхът.
сем хурт-къпшанкъпа =улла =е=
Сир\н сыръшъра ытти кайък-
анлън усъ курнъ. Халъх медицининче унън саръ
Шънса кётн\скерсем хётл\х
мар, х\лле те търанма пулта-
сем те иленчч\р тесен =ум курък
с\ткен\пе ш\п\нсенчен тасалнъ. Хъш-п\р ялта
шыранън лара==\.
ра==\. Ъшъ кунсенче в\сем сыръш
върри, пилеш, палан хурса парър.
ш\п\не шърчък лартса къшлаттарнъ, ун хы==ън
«Asio» экологи клуб\н вест-
=инчен юнашарти йывъ=сем =ине
Вара уйъп, шъкълчи, =ир\ктърри
ш\п\н курък\н с\ч\пе с\рн\.
ник\н п\р хушма къларъм\нче
ку=а==\, упранса юлнъ сътър=ъсе-
те «ку= хыв\». Х\вел =аврънъш
С\ткен ёте т\рл\ сурантан тасатать. Экзема,
палъртнъ търъх, х\л ка=ма юлнъ
не п\тере==\. Късъясем х\л\пех
върри - късъясен т\рл\ т\с\сем-
кърчанкъ, кукша, диатез, пёрленекен шатра чир\-
10 късъяран п\ри =е= =уркуннеч-
п\р вырънта пуръннъ май, =улла
пе улатаккасен юратнъ апач\.
сенчен те аван. Чылай въхът хушши тёрленмес\р
чен пурънайрать. Чылай чух в\сем
та ытларах чух =авънтах ч\п\
Сыръша кайъксем часах
търакан сурансене ш\п\н курък\н ч\р\ =ул=исене
вы=ъпа аптра==\. Хаяр сив\
кълара==\. Апла пулсан, хурт-
хънъха==\, в\сен кашни ир\ унта
е тип\тсе в\тетн\ =ул=ъсен порошокне сапса
въхътра пир\нтен, =ынсенчен,
къпшанкъна п\терекенсен йыш\
пынинчен пу=ланать. Апат хурса
сиплен\. П\ч\к ачасене те ёт =ине пёрленекен
в\сене пысък пулъшъвах та кирл\
=улла унта теми=е хут ёсет.
пама ан ёркен\р =е=. Сив\ =ан-
шатрасем тухса тулсан =ав куръкран хат\рлен\
мар: апат =е= памалла. Кайъка
Късъясем сыръша хъвърт асър-
талъкра ытларах пама пулать.
шывра =ума хушнъ.
търантарма нумай та кирл\ мар.
ха==\. В\сем ушкънпа пурънма
+ур пу=ланичченех апатлантарса
Ш\п\н курък\пе ытти чирсенчен те сывала==\.
Пысък выльъх мар в\т въл, п\ч\к
къмълла==\.
търър. Сыръш =ине хамър апат-
Унпа юн таппин пусъмне п\ч\клетме, стенокарди
чун =е=. Анчах хётл\хс\рскерсе-
Шъван кайъксем сыръш =ине
ланнъ хы==ън юлнъ апат-=им\=е,
чир\нчен сипленме пулать. Н.Г.Ковалева хъй\н
не сыръш =акса апат хурса пама
п\чченшер\н в\=се пыра==\.
калъпър, =ъкър т\пренч\к\, хума
«Лечения растениями» к\некинче рак чир\нчен
темш\н ёркенетп\р. Ачасем те
Теми=е въръ хыпа==\ те юна-
юрать. Тъварламан сысна сали
сипленме усъ курни =инчен те калать.
=акна тума пултара==\. Тен,
шар йывъ= =ине кайса ш\к\лчесе
шел мар пулсан, ку апат кайъ-
Ш\п\н курък\н тымар\нчен хат\рлен\ настой-
хамърън та, аслисен, т\сл\х
=ие==\. Апат пулсан =ак кайък-
ксемш\н чън-чън ырлъхах пул\,
къпа ват хъмпинчи чулран, п\вер чир\нчен усъ
кътартмалла. Эпир ачасемш\н
сем ъна ъ=та та пулин пытарса
въл пит\ тутлъхлъ.
кура==\. Настойкъна ч\р\ куръкран хат\рлени
хъйне май т\к\р-=ке. Х\ллехи
хура==\. Салакайъксем сыръш
Сыръша тума ансат: 1,5-2
лайъхрах пулъшнине палъртнъ. Н.Г.Ковалева т\р\сле-
т\кс\м кунсенчи върах въхъта
=ине ытларах чух ушкънпа в\=се
литрлъ пластик к\ленчене айк-
в\сем кътартса панъ търъх, ъна п\ч\кк\н \=ни
кайъксен хусканъвне, в\сен апат-
пыра==\ те йълтах =исе яра==\,
кинчен касър та турат =ине =акса
ват ш\векне лайъхрах юхма, п\вере кирл\ пек
ланъвне сънаса та к\скетме пу-
ыттисем валли хъварма==\. Ун
ярър. Пулч\ те. Съмах май, ъна
\=леме пулъшать.
лать. М\н чарать? Ним\н те.
пек ан пултън тесен Александр
чёречен тул енне =акакансем те
Болгари медицининче ш\п\н курък\н с\ткен\пе
«Asio» экологи клуб\н ертё=и
Алексеевич йывъ= туратти =ине
пур. П\р хънъхсан кайъксем татъ-
гастрит чир\нчен сиплен\ чухне анлъ усъ кура==\.
А.А.Яковлев каланъ търъх, сыръш
пылак шыв тултаракан хут хута=
лма==\.
Анчах та ъна \=н\ чухне =ав тери асърхануллъ
=инче късъяна, салакайъка тата
=акса хума с\нет. Салакайък-
В.ЭВЕРККИ.
пулмалла, врачпа канашламалла. +ак куръкра т\рл\
йышши алкалоид пур. Т\пчевсем кътартса панъ
+/П/РТИ
търъх, въл =ын организмне ытларах лексен сиен
кёме тытънать.
ХЪНАСЕМ
Ш\п\н куръкне п\лмен =ын =ук тесен те т\р\с
Эп\ върман сукмак\-
пул\. Унън чечек\сем саръ, тунисене е =ул=исене
пе пыратъп. Часах пысъ-
ху=сан саръ с\ткен тухать. Въл июнь уйъх\нчен
ках мар пилеш търрин-
пу=ласа сентябрь-октябрь в\=леничченех чечекре
че илемл\ х\рл\ те саръ
ларать.  П\р туни =инче чечек =урса въръ пулнъ
т\сл\ кайъксем ларни-
=\ре теприсем ёсе==\ те каллех чечек =ура==\.
не асърхатъп. В\сем х\л-
Эмел вырънне усъ курас тесен хъ=ан хат\рле-
лехи х\вел =уттинче пит\
мелле-ха ш\п\н куръкне? +\р =инчи пайне чечеке
илемл\ куръна==\. Хъй-
ларнъ въхътра хат\рлесен усъллърах. Тымарне
сем п\ч\к =е= попугай
вара =уркунне, ёсме тытъниччен, е к\ркунне,
пекех туйъна==\. Кайъ-
тунисем типсе ларсан, къларса хат\рле==\. Къларнъ
ксем турат =инче пит\
тымарсене сив\ шывра =ий\нчех =уса тасата==\
=ъмъллън =акънса търа=-
те тип\те==\. Унпа 3 =ул усъ курма юрать.
=\, пилеш =ырлисене
Ш\п\н курък\ т\рл\ вырънта ёсет. Хырпа хурън
съха-съха =ие==\. +ара
върман\сенче, =улсен х\рринче, картасен тавраш-
та т\л\рсе ларакан вър-
\нче, юхан-шывсен чънкъ =ыран\сенче тата ытти
манта пит\ т\л\нмелле
Шуръ юр\ =ур\-=ур\, Таврана шап-шуръ тур\...
вырънта та нумай =ит\нет. П\р съмахпа каласан,
пек в\сем. Эп\ чарън-
Н.Никифоров фото ёкерч\к\.
въл  нёрл\рех тъпраллъ вырънсене юратать. Ш\п\н
са тътъм та юратуллън
куръкне ытти эмел курък\сене хат\рлен\ чухнехи
пъхса търатъп.
пекех, х\вел ёкмен =\рте, =ил в\рекен выръна
+\п\рти кайъксем
=акса е сарса хурса тип\тмелле.
=ынран пачах хърама==\
ЙЫВЪ+ +УЛНЕ КУРА
иккен. Хъйсен търъх\нчи
В.МИХАЙЛОВ.
пысък върмансенче в\се-
не никам хъратмасть.
+\р чъмър\ =инче йывъ= т\с\
кунне тъпрара нёр\ нумай, х\вел
Малтанхи юр ёксенех
пин-пин ытла шутланать. Чъваш Рес-
ъшътма тытъннъ чух йывъ=сем хъвърт
ХИТРЕ ЁКЕРЕКЕНСЕМ,
пир\н пата х\л ка=ма
публикинче вара - 500 ытла. Йывъ=
ёсе==\. Йывъ= тунинче ку въхътра
\м\р\ въръм, хъш-п\рисем, съмах-
=ёхе хупъллъ шултра клеткъсем
КОНКУРСА!
в\=се киле==\. Юр съ-
махран в\сене «снегирь»
ран, секвоя (въл Америкъра ёсет) 6
пула==\. +у в\=нелле =\рти нёр\к
Кайъксене сыхлас ен\пе \=лекен союзън рес-
ят панъ. Ахальтен мар
пин =ула =итме пултарать. Пир\н
чакнъ май, х\вел х\ртме пърахсан,
публикъри уйръм\ й\ркеленипе «Кайъксем тата
уйъпа х\л ларнине п\л-
республикъра 1000 =ул ытла ёсекен
йывъ=сем върах ёсме пу=ла==\. Ку
=ынсем» конкурс иртет. Унта хутшънас текенсен
терекен кайък те==\.
юман, 300 =ул ёсекен хыр, 100-150
въхътра йывъ= вуллинче в\т\, тип\,
почта открытки =ине 10х15 сантиметр калъпъшлъ
Върманта =ырма х\р-
=ул ёсекен хурънпа ъвъссем т\л
хытъ клеткъллъ сий пухънать. +ул-
ёкерч\к ёкермелле. Конкурс «Кайъксене сыхлър»,
ринчи в\ренен върри-
пула==\.
серен йывъ=сем =авън пек ёссе
«Кайъксем пир\нпе юнашар» тата «Кайъксемпе
сем пит\ нумай. Турат-
Хъйсен \м\р\нче йывъ=сем ере-
пыра==\: =у пу=ламъш\нче хъвърт,
=ынсем =инчен - йъл кулъпа» ятлъ ви=\ номинаци-
ти =инче уйъпсем хъюл-
кен т\рл\ чир-ч\рпе  (бактерилл\,
ун в\=\нче - върах. Кашни =улах
пе ирт\.
лън лара==\. В\сем тъ-
вируслъ), ермен чир-ч\рпе (аманни,
йывъ= вуллинче малтан къшт =утъ-
Ёкерч\ксене «Ачасен пултарулъх центр\» хуш-
ръшсах в\рене върри-
сиенленни, шыв е сывлъш =итмен-
рах, тачка та =ем=е, каярах т\кс\м
ма п\лё паракан муниципаллъ учреждание (унън
сене =ие==\. Върман
нипе пъчъхланни е хутъш чир-ч\рпе
те =ин=е, хытъ сий пулса юлать.
адрес\: Кёке= поселок\, Совет урам\, 49-м\ш
ку=са =ёрекен кайъксем-
(хурт-къпшанкъсемпе т\рл\ инфекци
Енчен те йывъ=а касса пъхас пул-
«а» =урт) е Шупашкара, =ёлерех асъннъ союзън
пе тулнъ.
тивнипе) аптърама пултара==\.
сан, ун вуллинчи й\рсене шутласа,
республикъри уйръмне (Афанасьев урам\, 13-м\ш
В.МОСКОВКИН.
Йывъ=сене т\рл\ хурт-къпшанкъ
въл ми=е =ултине п\лме пулать.
=урт) ярса пама пулать. Ачасем, открыткърсене
нумай сиен кёрет. /мекеннисем
Тропик условий\сенче, пачах х\л пул-
ъсатнъ чух хъвър адреслакан организаци ятне те
(т\сл\хрен, пыйтъ, туй =\лен, съвъс)
ман вырънсенче, йывъ=сем =улталък
палъртма ан манър. Т\пл\нрех ыйтса п\лес те-
ПАХЧАРА
=ул=ъпа лъсъри, туратсемпе йывъ=
тършш\пех ёсе==\. В\сен вуллинче
сен 2-18-34 номерпе шънкъравлама юрать.
тунин с\ткенне п\тере==\. Пур=ън
=аврака й\рсем пухънса пыма==\.
ЯЛАНАХ
В.ТИТОВА.
хурч\н гусеници тата ыттисем =ул-
Пир\н республикъра ёсекен шултра
/+ +ИТЕТ
=ъпа лъсъ къшла==\. Теп\р йышши-
йывъ=сен пурин те =аврака й\рсем
Январь уйъх\ х\л
сем вара (пан улми хурч\, й\кел
пур. В\сене тин каснъ йывъ= тунка-
КЕДР КАЙЪК/СЕН ПУЯНЛЪХ/
варри, пахчара халь м\н
въръмсъмси) йывъ=сен =им\=\сене
ти =инче лайъх курма пулать.
Кайъксем нумайъш\ х\л ка=ма апат =уллах
тъвън тей\н п\р енчен.
=исе яра==\.
Ъшъ, нёр\к =итмесен, йывъ= япъх
хат\рле==\. Шъван кайък йывъ= =ул=исен ай\н-
Чън-чън пахча=ъсем ва-
Чирлен\ йывъ= хърать. Енчен те
ёсет. +у ъшъ, =умърлъ =улсенче
чен й\келсем, мъйърсем пу=тарса =иет тата
ра =акна тёрех хир\=л\=.
ъна =ын въхътра пулъшу парсан,
йывъ= аван ёсет, ун вуллинчи шул-
х\лле валли те хат\рлет. +ъка, в\рене мъйър\сем
Ъшърах =анталъкра йы-
въл сывалма та пултарать. Шел
тра йывъ= сий\ начар =улсенче ёс-
те пу=тарать. Час-часах въл йывъ= въррине
въ= тавралли юра тап-
пулин те, этем хъйне хупърласа
нинчен уйрълса търать.
=уръксене пытарса хурать. Кедр кайък\ тунката
таса пусърънтармалла,
търакан еш\л тусне пур чухне те
Америкъра ёсекен Калифорни сек-
=инче апатланма къмъллать. Унта й\кел илсе
=акъ шъшисен =улне пёл-
пулъшаймасть-ха, уйръмах =акна
войинчен пурънмалли =урт е теми=е
пырать те ун въррисене ш\к\лчет. Въл ч\лхи
ме пулъш\. Йывъ=сен
=ынсем йышлъ канакан вырънта пулнъ
автомашина вырна=тармалли гараж
айне =\р въръ таранчченех пу=тарать, х\лле
тавралла юр купалър.
хы==ън асърхама пулать.
тума пулать. Ватъ секвояна касса
валли пытарать. Уйсенче в\т\ =\р улми, сад-
Улма-=урла йывъ==и-
Йывъ=сем пире иртни =инчен ну-
пин е ытларах =ул каялла =анталък
сенче помидор, пан улми пухать. Апат тем\н
сене сыпма пулать. Ъна
май каласа пама пултара==\.
м\нле пулнине п\лме пулать. Ученъй-
чухл\ хат\рлет пулин те ъна х\л ка=ма =итмест.
пёртре тъвър. Въръран
Т\сл\хрен, т\р\срех, =ынсен, в\сен
сем каснъ унън тункатине тишкерсе,
Сив\пе те, вы=ъпа аптра==\ кайъксем х\л в\=\нче.
ёстерн\, нёхрепре уп-
пурнъ=\ =инчен мар, \л\крех, авал
йывъ= сий\ кашни 11 =улта ёссе
+ынсем къна в\сене вил\мрен хътарма пулта-
ранакан ёсен-търана
=ут =анталък, тавралъх, =анталък
пынине палъртнъ. Танлаштарса пъхнъ
ра==\.
сыпър та пленкъпа
м\нлерех пулни =инчен п\лме пулъ-
хы==ън =акъ тапхър п\р пек пулни-
Кайъксене юратър, апат =итер\р! В\сем вал-
=ыхса лартър. Ещ\ке
ша==\. Ун чухне метеорологи стан-
не (х\вел активлъх\пе йывъ= сий\
ли к\ркунне апат хат\рл\р: катъркас върри,
хурса нёр\ пъчкъ к\рпи
ций\сем те, =анталъка сънаса търа-
ёсни) =ир\плетме май панъ. Ятар-
арбуз върри, =ъка тата в\рене мъйър\сем, кур-
хупласа 15-20 кун ъшъ
кансем те пулман-=ке.
ласа ирттерн\ т\пчевсем каярахпа
шанкъ върри. Сыръшсем туса =акър. В\сене
пёл\мре тытнъ хы==ън
Пир\н республика условий\сенче
=ак шухъш т\р\с пулнине =ир\плет-
кашни кун, п\р въхътра апат хурса парър!
лартма  въхът =итиччен
йывъ=сем =уркуннепе =улла къна
се панъ.
В.ВЪРМАН+Ъ.
ещ\ке нёхрепре упрър.
ёсе==\, х\ле хир\= в\сем =ул=ъпа
ВАСИЛИЙ М.,
В.ИВАНОВА.
лъсъ тъкса «=ывърса кая==\». +ур-
=ут =анталъка юратакан.
Страницъна В.Иванова хат\рлен\.
1   2   3   4   5   6   7   8


Похожие:

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon8 84-85 № № L 2007: ака: 28
С. нт рвёрри тёрёх нче юлашки вёхётра ырё улшёну нумай =улхи юбилейне паллё туни районта Республика кунне
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconЧёваш Ен Президенч н Администраций н
Николай Федоров Шупашкар район нче «Шупаш- алёк сене у=са яр мотипе наградёланё? кар Сурски» Энтим ркасси Лепетер» авто=у
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКонкурс комиссий н йышне чухне кану кун те к ртесси =инчен? депутатсен районти Пухёв- в семш н кану кун мар: 2? Муркаш район адми.
«Муркаш район н 2011 ций н пу=лёх н должно=не хёш вёхётне пёхмасёрах: =улхи бюджеч. =инчен» йы
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconВидеть перспективу
Якшур-Бодьинского района, В. Е. Плотникова – п. Алнаши, В. Ю. Коротаева – Завьяловский район, В. З. Култышева – Воткинский район,...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать

Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1932 çулхи июлĕн 27-мĕшĕнче
Аслё вёр=ё =ул сенче =улти Х ре вируспа чирлекене тупса палăртнă. 1961 çулта
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ iconКуйтунский район постановление
Куйтунский район от 06. 05. 2011 г. №381 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon«нукутский район» администрация муниципального образования «нукутский район» постановление
Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 14. 12. 2011 г. №663 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы...
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon2008 =улхи декабр н 20-м ш.?
Зоя Ильинична компью- тата Чёваш Республикинчи аталанма м нле пулёшнин- роза Лизакова министр 2009
Tгшупашкар район ха=ач\\ ї 1932 =улхи июл\\н 27-м\\ш\\нче тухма пу=ланъ icon1944 =улхи =у уйёх н 5-м ш. нченпе тухать
«+атракассинчи информа- ху=алёх ерт\=ипе Ви- рленсе туса ирттернипе ципе культура центр.» Мбук филиал н +атракасси ял
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница