Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики»
Скачать 249.62 Kb.
PDF просмотр
НазваниеРуководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики»
страница8/12
Дата конвертации13.10.2012
Размер249.62 Kb.
ТипРуководство
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12№ 6 - 9 февраля ' 2011
12
страница на
Шаудан
балкарском языке
«Тейри къылычда» жаш макъамла
«Тейри къылыч» деген адабият
миллетин сюйген, аны жарсыу-
Игилик, аманлыкъ –
не тири къатышадыла. Аладан
тастика маталлы жомагъын алып
биригиу къуралгъанлы кёп бол-
ларын ангылагъан малкъарлы
Гюл бла къамалай.
назмучулукъ бла кюрешген бир
къарайыкъ. Аны баш жигити
майды. Болса да жашла, къызла
къыз жазгъанына ишексиз ийна-
Бек болсун адамлыкъ,
къауум жаш адамны былайда чер-
Жанчыкъ - къанатлы жашчыкъ-
узакъ элледен, Нальчикден, аны
нырыкъды.
Оюлмаз къалалай.
тип айтыргъа сюе эдим.
ды. Ол жашауунда гёбелеклеге,
тийресинде орналгъан элледен да
Шаудан сууну эсинден,
Занкишиланы Аминат, кёч-
Атабийланы Аминат  тау суу-
гумулжуклагъа да болушуп тура-
келип, жазыу ишде усталыкъла-
Таулу къызчыкъ кетмейди.
гюнчюлюкню кеси сынамагъан эсе
чукъну юсюнден былай жазады:
ды. Бир жол а киши да сюймеген,
рын ёсдюрюрге онг табадыла.
Таркъая баргъан кезлеу,
да, аны азаплыгъын, халкъгъа
Таза суучукъ, сакъ суучукъ,
сыртындан тюшюп тургъан
Тенглерине кеслерини назмула-
Тенгизлеге жетмейди.
келген къыйынлыкъны юсюнден
Тау башындан келесе,
къарт къамыжакъны, аякъ юсю-
рын окъуйдула, оюмларын айта-
Бу назмусунда уа, Жанна, къо-
абадан тёлюден эшитип, жюреги
Ташдан ташха секире,
не этип, юйюне ашырады. Айгъа
дыла. Жазыучулукъ деген аллай
бузчуну бармакъларын, аны ус-
жиляй - жаш тылпыуу бла жаза-
Жарыкъ таууш этесе.
тюшюп ёчюле тургъан жулдуз-
ишди, автор чыгъармаларына
талыгъын аламат тап махтайды.
ды..
Гадийланы Танзиля къышха,
чукъну да, кёкге элтип жерине
багъа бичселе сюеди - нёгерлери,
 Хайда, бармакъланы чапдыр,
Манга Аллах аллай насып
эрттеден бери сакълап тургъан
жанчыкъ салады. Сабийиле бу
белгили жазыуучула, окъуучула
Кюмюш тюеклид къобузунг.
 бергенди -
къонагъынача жарыкъ тюбейди:
жомакъдан таза ниетликге, адеп-
айтханны сюзеди, махтасала уа
Жаннетлени бизге тапдыр,
Санга къайтып, сени бла
КЪЫШ КЮНЛЕ
ликге юйренирикдиле, арсарсыз-
ёхтемленнген окъуна этеди.. Бю-
Къулакъ салырбыз, кюн узун.
 жашаргъа,
Къыш келеди – къар жауады.
да Жанчыкъны сюерикдиле, жа-
гюнлюкде ол жаш адамгъа бек ке-
Жаннаны тизгинлери кертиси
Туугъан жерим! Халкъым
Жер – сууукъ, сууукъ – хауа да.
шауларында анга ушаргъа кюре-
рекди, къалам къарындашла бир-
бла да поэзия бла солуйдула, ала-
 азап кёргенди:
Нёгерланы Асиятны «Алдайды
ширикдиле.
бирлерин махтай, сёге туручуду-
ны жанлары барды. Аны бла да
Тюшгенд анга сенден кенгде
жауун»- деген назмусун да энчи
Ётюрюкден не асыу, жазыуучу-
ла, аны къой да, терен даулашха
къалмай назмулада жангылыкъ
 турургъа.
белгилерчады.
лукъ тынч иш тюйюлдю. Назму-
окъуна кириучюдюле. Ол аланы
эсленеди. Ол затла уа фахмуну
 Аминатны назмуларында ли-
Жауады, тохтайды жауун,
ну, хапарны, жомакъны да энчи
чыгъармачылыкъларына ёсерге
шартларыдыла дерге боллукъду.
рика тизгинле да окъуучуну эсин
Къарачы аны алдауун.
жорукълары бардыла. Жаш жа-
себеплик болады. Фахмуну Аллах
Аппайланы Шамильни жашауу
бёледиле, сагъыш этдиредиле.
 Быллай назмуланы жаланда жаш
зыучуланы чыгъармаларында чу-
береди, алай жазыучу усталыгъ-
медицина бла байламлыды. Ол
 Ариу жулдуз болур эдим,
жюрек жазаллыкъды. Нек деген-
румла да тюбей болурла - рифма-
ын бир тынмай ёсдюрюп, ишлеп
КЪМКЪУ-да врачха окъуйду,
Къарам менден кетмезча.
де, аны жашаугъа къарамы энчи-
сында, гыллыуунда, назмуну кеп-
турмаса андан хазна хайыр бол-
баям андан окъуна болурла аны
Учхан жулдуз болур эдим,
рек болады.
ге салыуунда. Къош бара-бара
лукъ тюйюлдю. «Тейри къылыч-
назмуларында тюбеген энчиликле.
Бир муратны этерча.
  Нёгерланы Малика  уа
къуралады –дейдиле, ала да юй-
ха» кирген жаш адамланы чыгъ-
Тери ауруу къыйнай эсе
Рахайланы Диана да алкъын
жазны сыфатын бизге былай кел-
ренирле. Алай бусагъатда уа биз-
армалары «Минги Тау», «Нюр»
жанынгы,
школда окъуйду. Алай шёндюден
тиреди: Жаз келди, дунияны жа-
ни къууандыргъан-жюрекден кел-
журналлада», «Заман» газетде
Ма бу дарман себеп болур
окъуна туугъан жерине сюймек-
рыта,
ген тазалыкъды, туугъан жерни,
басмалана турадыла. Аланы на-
 санынга:
лигин билдиреди, аны тарыхын
Тансыкълап, хар жерге да
табийгъатны, адамлыкъны сюе
змулары телевидениядан, радио-
«Къоз терекни чапырагъын
ачыкъларгъа итинеди.
жетди.
билмеклик. Терекчикни, тау суу-
дан да эштилгендиле. Нени юсюн-
 алырса,
ТАУЛУ ХАЛКЪ
Жаз кюнню къонакъгъа
чукъну, къысыр къаяны окъуна
ден жазадыла жаш адамла, не
Къургъакъсытып, къайнар
Шумерледен,
чакъыра,
энчилигин, аланы шартларын
къыйнайды аланы жюреклерин?
 суугъа салырса»…
Аланладан келген
Къыш къара сууугъу да кетди.
жюрекден келген сезимле бла айта
Жаланда сюймеклик угъай. Ала
 Малкъар поэзияда ол жангы-
Жигер халкъым,
Башхача айтханда, жаш назму-
билген, андан башланады чыгъ-
адамлыкъгъа, тугъан жерлерине,
лыкъды дерге боллукъду.
Жашайса сен тёрде!
чула шатык сурат ишлеп окъуу-
армачылыкъ. Жаш адамлада жа-
табигъатха да эс бёледиле. Тюр-
Газаланы Аминат алыкъа
Къыйынлыкъгъа тёзе,
чуну кёз аллына салып къоядыла.
зыу ишге итиниулюк барды, къал-
лю-тюрлю жюрек сезимлерин на-
школну бошамагъанды. Алай ол
Чыдай билген,
 «Тейри къылыч» биригиуге кел-
гъаны уа Аллах айтса артда ке-
змугъа тюшюрюп айтадыла.
бусагъатда окъуна кёп затны
Халкъым,
генлени араларында жаланда  За-
лир.
Аппайланы Жаннаны назму-
юсюнден сагъыш этеди. Аны тиз-
Кёп апчыдынг сен ёмюрде.
нуколаны Зайнаф  жазады жо-
Глашланы Алан,
ларын окъугъан адам, быллай
гинлеринде философия къайгъы-
 Огъары Малкъарны школчу-
макъла. Сёз ючюн Зайнафны
 «Тейри къылыч» адабият
тизгинлени жаланда тауда ёсген.
ла да эсленедиле.
лары да «Тейри къылычны» иши-
«Гюлден туугъанчыкъ» деген фан-
биригиуню таматасы.
Эртте-эртте Лаула деп бир пелиуан уучу
толан болуп, толкъунланып къалды. Ан-
жаш болгъанды. Уучу дегенде да, аллай
Кийик къатын бла дан сора кийик къыз ары терк-терк барып
уучу - атхан огъу тюзге кетмеген, кийик уча
башлагъанды. Лауланы анасы, аны къай-
кётюрмей келмеген. Ол, эки жыйырма жы-
ры эсе да терк-терк думпая туруучусун жа-
лына дери къатын алмай, анасы къатын ал
шындан жашырып: «Келиним юйлюдю, сен
десе уа: «Ёзенледе мен алырча къыз жокъ-
уучу
ууда къаллай бир къалсанг да, аллынга къа-
ду, бийикледе уа санга келин болаллыкъ
рап турады ансы, бир жары да чалпымай-
къыз кёрмейме», - дегенди. Лаула элни ичи
ды», - деп къоюучу эди.
бла уугъа кетип баргъанын кёрселе:
тюрюп, юйюне кетип къалалмагъанды. Ол
чачын тобукъларына тёкгенди. Ол да ол-
Бир жол а, уудан келлик заманындан эсе
Садагъы урмагъан, Борбайы тутмагъан,
да агъачха кирип, бир уллу терекни тюбюн-
турур-олтурмаз, Лаула, артындан жетип,
алгъа къайтып, юйюне келсе Лаула, - къа-
Дорбунлада жукълагъан, Къыркъма-
де жатханды да, ол Агъач къыз энтта кел-
къызны чачындан сермегенди да, кесерге
тын жокъ. Анасы, ыз билдирмей, ары-бери
къыркъ жыллыгъында да Къатынсыз къал-
мезми эди деп, биягъы жерине барып, сакъ-
бичагъын чыгъаргъанды.
иш чыкъгъан болур деп, къоруулайды.
гъан! - деп, ызындан бедиш этип болгъан-
лап тургъанды. Сакъласа да, къыз биягъы
Къыз, алдатханын ангылап, жалыннган-
Къорууласа да, Лаула, ишекли болуп, къа-
дыла. Лаула, ышарып къойгъан болмаса,
заманда агъачдан чыкъгъанды, суу жагъа-
ды:
тынын излейди. Чыгъады, ол башын жуу-
къозумагъанды. Уудан къайтханда уа, ар-
сына келип, тешинип, суугъа киргенди. Ол
- Чачымы кесме, уучу жаш, не айтханын-
уучу сызгъа суугъа женгил жетеди. Жетсе, -
къасына кётюрюп келген кийикден сора да,
киргенлей, сызгъа суучукъ кёп болуп, къыз
гы да этерме, - дегенди.
къатын анда. Тарагъын ёшюнюне къысып,
белинде жаз тауукъла, бёденеле тагъылып
анда иги кесек жуууннганды. Чачы сууну
-Алай эсе, - дегенди уучу жаш, - биргеме
табу этеди:
болгъандыла. Аланы уа ол аллына тюбе-
юсюне жайылып, Лаула аны чархын кёрюр-
юйюме кел да, анама келин бол!
- Мюйюз тарагъым, чачымы анасы,
ген келинлеге, къызлагъа берип болгъан-
ге къаллай бир адыргы этсе да, бир эл басар
Къыз, бир сёз да айтмай, жашны юйюне
Мюйюз тарагъым, чачымы анасы,
ды. Лаула, уугъа кече бла кетип, тангын
жерчигин да кёралмагъанды. Башха сейир-
баргъанды, аны анасыны аллында баш
 Тара, тара, кюн таякъланы тара,
жалаула башында атдыргъанды. Кийик
ни кёргенди: суудан чыгъып, жагъа ташха
ийип тохтагъанды.
Чачым - сени, къачынг - мени!
атып, чынгылдан энишге учургъандан сора
олтургъанды да, биягъы таракъ бла чачын
-Ёзенледе мен алырча къыз жокъду, бий-
Мюйюз тарагъым, чачымы анасы,
уа, къол ичине тюшюп, тамакъладан жыр-
тарап башлагъанлай, чач, толкъун болуп,
икледе уа санга келин болаллыкъ къызны
Мюйюз тарагъым, чачымы анасы,
лап келген сызгъа суучукъну жагъаларын-
кёплене, къыз кеси ол толан чачны ичинде
кёрмейме деген эдим да, анам, энди бу къыз-
Тара, тара, кюн таякъла жандыр,
да шишлик этип, ашап-тоюп, солугъанды,
кёрюнмей окъуна къалгъанды. Лаула, къыз-
ны кёрдюм, жаратсанг, санга келиннге кел-
Тара, тара, кюн таякъла жандыр,
туруп, сора жолуна алай тебирегенди.
ны къатына барып, аны бла шагъырей бо-
тирдим, - дегенди Лаула.
Чачым - сени, къачынг - мени!
Бир жол Лаула, алай жукълап уяннган-
лургъа акъыл этип тебирегенди. Тебиресе
- Келген эсе, иги келсин,
Лаула, къатыныны къатына сабыр ке-
лай, сызгъа сууну башында бир сейирлик
да, Лаула ары баргъаны къадар, къыз да
Босагъадан бери терк ётсюн,
лип:
кёргенди: бир тиширыу, агъачдан чыгъып
кетип, ол анга жууукъ жанлаялмагъанды.
Къабакъладан ары жер кёрмесин, -
- Башынгы юйде жуусанг, жарамаймы-
келип, суу жагъасында олтургъанды, ал-
Ол кюн да, аны ызындан келген кюнледе
деп, уучуну анасы
ды, неди бу ишинг? - деп чамланады.
тынча жылтырагъан чачы да табанлары-
да ол кесин Лаулагъа тутдурмагъанды.
Кийик къызны юйюне кийиргенди,
- Башымы юйде жууар эдим,
на жете. Олтургъанды да, сызгъа суучукъ-
Жаш жууукълаша келсе, къыз узая, тас бо-
Сыйлы кёрюп, отха-суугъа эркинлик
Суу Анасы суу берсе,
да башын жуууп башлагъанды. Иги къа-
луп къала, жаш хауада къолун узатханлай
бергенди.
Чачымы юйде жууар эдим,
раса - сызгъа сууда башын жууа туруп, аны,
къалып тургъанды. Лаула ол къызны бек
Кийик къыз да терк окъуна юйге
Таракъ тишлерим кюн таякълары
иги бишген заба саламлай, алтынча жыл-
жаратханды, аны себепли уучу болгъанын
ийлешгенди,
болмасала! -
тырагъан чачындан акъгъан суу тамычы-
да, юйде аны анасы сакълап тургъанын да
Хар затха да къолу жарашып,
деп, кийик къатын юйге ыразы болмай
ла -алтын юсюне кюмюш букъу тёгюлген-
унутханды. Сызгъа сууну жагъасы бла ёрге
Тийреге да кесин сюйдюргенди,
тебирейди.
ча, алай кёрюннгенди. «Ай, тобаны тейри-
къуууп, тамакъ къарангысына дери барып,
Юч жаш да тапханды.
-  Да сени юйде тынчайтмагъан бу та-
си, Апсатыны белгиси, бу тюшюммю бо-
Лаула бирда бир мадар эталмагъанды.
Жаланда бир затны унуталмай эди - ол
ракъ эсе, мен аны тиши сайын туурайым,
лур огъесе тюнюммюдю?» -деп, асыры сей-
Болмаз къалгъанда, къайтып келип, ол
къая жарылгъанда асыраучу мюйюз та-
сюеги сайын бурайым! - деп, таракъны сер-
ир этгенден, Лаула жерине битип къалгъ-
къыз олтууручу ташха олтургъанды да,
рагъын. Аны излей эди, ол эсине тюшсе,
меп алып, Лаула аны уучу бичагъы бла ту-
анча болгъанды.
акъыл этгенди, амал бла тутаргъа таукел
къолуна алгъан адыры жерге тюшюп, ууал-
урайды, аркъа сюегин буруп, жана тургъ-
Къыз а чачын жуугъанды, къая жарыл-
болгъанды.
май къалмай эди. Чачы да тюшюп, жукъа-
ан отха атады.
гъандан бир уллу таракъ алып, аны бла
Сора ол, таша жерге кирип, иги букъгъ-
рып башлады. Ары  барыргъа уа эринден
Аллай огъурсуз иш этип, бери айланса,
тарагъанды, эшмелеге эшгенди, сора та-
анды да, къызны келирин марап тургъан-
къоркъа эди. Къоркъса да, бир кюн, эри
къатыныны бишген заба саламлай толкъ-
ракъны, биягъыча, къая жарылгъанда
ды. Къыз, келип, олтургъанды, хар заман-
уугъа кетгенлеи, ол да тебиреп, сызгъа суу-
ун чачы жукъарып, силтек болуп, агъаргъ-
букъдуруп, агъачха кирип кетгенди.
дача. Башын жу-уаргъа хазырланып баш-
ну жагъасына барады. Алайгъа жетгенлей,
анды, бети жыйырылып, жюзжыллыкъ
Ол кюн Лаула, хар замандача, учасын кё-
лагъанды, эшмелерин седиретип, толкъун
жангыдан жаш  болуп, чачы да, алгъынча,
къарт къатынлай болуп къалгъанды. Ол,
Лаулагъа айланып, къаргъыш этгенди:
-  Сен мени кюнюмю батдырдынг эсе,
баргъан жолунга кюн тиймесин, атхан огъ-
унга жанлы урунмасын, арбазынгда да
мюйюзлю мал турмасын! Ачдан ёлме, токъ
жашау да кёрме!
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Похожие:

Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconУчредитель правительство кабардино-балкарской республики
Вчера в Эльбрусском районе был день траура по жертвам аварии с участием школьного
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconУчредитель правительство кабардино-балкарской республики
Баксанского района. Мероприятие прошло Как сообщили в следственном управлении вания и контрольно-аналитической работы в школе №4...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р
Российской Федерации на территориях Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПрограмма телевидения 11-14 стр Цена в розницу свободная Приглашаем 23 февраля в 15 часов в театрально-концертный зал Дворца культуры «Октябрь»
Подольского муниципального района и депутатов Совета депутатов
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство Республики Ингушетия постановление г1алг1ай Республика Правительство г. Магас «09» марта 2010 г. №65
Конституционного закона Республики Ингушетия, от 10 июня 1998 года №5-ркз «о правительстве Республики Ингушетия», Правительство Республики...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство республики бурятия
Бурятия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия» и некоторые законодательные акты...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство республики коми постановление
В соответствии с Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» Правительство Республики...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство республики бурятия
В целях реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 20. 12. 2011 №680 «о республиканской целевой программе «Сохранение...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство республики бурятия
В целях реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 20. 12. 2011 №680 «о республиканской целевой программе «Сохранение...
Руководство Цена в розницу свободная РФ просят помочь smkbr weebly com Учредитель правительство кабардино-балкарской республики в борьбе с терроризмом стр. 3 «Мы обязаны дойти до каждого жителя республики» iconПравительство республики бурятия
В целях реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 20. 12. 2011 №680 «о республиканской целевой программе «Сохранение...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница