Психология предпринимательства
PDF просмотр
НазваниеПсихология предпринимательства
Дата конвертации13.10.2012
Размер62.5 Kb.
ТипДокументы
Болат қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады.
Сталь закаляется в огне, а батыр – на войне.
Казахская пословица
КƏСІПКЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кəсіпкер дегеніміз кім? Тұлға ретіндегі 
Кто такой предприниматель? 
сипаттамалары
Личностные характеристики
Енді, мінеки, нарықтық экономика дегеннің 
не  екенін  жəне  кəсіпкерлік  дегеннің  не 
Поняв,  что  такое  рыночная  экономика  и 
что такое предпринимательство, Вам сто-
екенін анықтап алғаннан кейін Сізге мынадай са-
ит задуматься над вопросом: «а хочу, могу, спосо-
уал  төңірегінде  ойлану  керек:  Ал  менің  кəсіпкер 
бен ли я стать предпринимателем и основать соб-
болып жəне өз ісімді ашқым келе ме, аша аламын 
ственное дело?». Вопрос жизненно важный, тре-
ба, оған қабілетім бар ма? Өмірлік маңызы бар са-
бующий особого отношения. 
уал, өзіне ерекше көзқарасты қажет ететін сауал.
Вот несколько причин, по которым люди стре-
Адамдардың өз жеке ісін ашуға ұмтылуының 
мятся открыть собственное дело:
бірнеше себептері мынадай:
1. 
Обладание  определенными  талантами 
1. 
Табысты бизнестің негізі болып табылатын 
и  способностями,  которые  могут  стать  основой 
белгілі бір талант пен қабілеті болуы керек. 
успешного бизнеса.
2. 
қаржылай табысқа жетуге ұмтылу
2. 
Желание финансового благополучия.
3. 
Шығармашылық жағынан өзін-өзі жетілдіру 
3. 
Потребность  в  творческой  самореализа-
қажеттілігі 
ции.
4. 
Бостандық пен дербестік қажеттілігі; 
4. 
Потребность в свободе и самостоятельно-
5. 
Əрине,  өзінің  сүйікті  ісімен  айналыспақ 
сти.
тілегі. 
5. 
И, конечно, желание заниматься любимым 
Өз 
бизнесіңді 
ашу 
жөнінде 
шешім 
делом.
қабылдамастан бұрын, Сізге алдымен алдыға қойған 
Прежде чем принимать решение об открытии 
мақсатыңыз  бен  оған  дайындығыңызды  нақты 
своего бизнеса, предлагаем Вам реально оценить 
анықтап  алуыңызды  ұсынамыз.  Кəсіпкерлікпен  ай-
свои желания и готовность. Не будет лишним по-
налысып  жүрген,  кəсіпкерлік  тəжірибесі  бар  адам-
общаться  с  теми  людьми,  которые  уже  являют-
дармен араласу артық болмайды. Олардың пікірін 
ся предпринимателями и имеют конкретный прак-
сұраңыз, бизнесті жүргізудің барлық аспектілері ту-
тический опыт. Спросите их мнение, узнайте обо 
ралы бизнесмендердің өз аузынан естіп білген жөн. 
всех аспектах ведения бизнеса из уст самих биз-
Алайда, олардан естіп, білгендеріңіз Сізді қорқытуы 
несменов. Возможно, услышанное от них напуга-
да  мүмкін,  немесе,  керісінше,  Сізге  шабыт  беріп, 
ет Вас или, напротив, подогреет Ваше желание и 
ынталандырар. 
закрепит его.
Егер  Сіздің  бизнесті  құру  жөніндегі  ойыңыз 
Но если Ваше желание основать бизнес свя-
уақытша мəселелермен байланысты болса, мыса-
зано  с  временными  проблемами,  такими  как  не-
лы,  өзіңізге  лайықты  жұмыс  таба  алмау,  уақытша 
возможность  найти  подходящую  для  себя  рабо-
қаржылық  қиындықтар – мұндайда  кəсіпкерлікке 
ту  и,  как  следствие,  временные  финансовые  за-
ұмтылуға асықпаңыз! 
труднения – не  спешите  бросаться  в  предприни-
Кəсіпкерлік адамның соған толық берілуін жəне 
мательство!
өзінің  барлық  назарын  мақсаттар  арнауын  қажет 
Предпринимательство  требует  от  человека 
етеді. Ол тəуекелдермен байланысты болып келеді, 
полной отдачи и высокой концентрации внимания 
алайда  сонымен  қатар  даму  мен  өсіп-өркендеудің 
на целях. Оно связано с рисками, но и дает опре-
белгілі бір мүмкіндіктерін ұсынады. Жеке өз бизнесің 
деленные  возможности  развития  и  роста.  Соб-
–  бұл  ермек  емес,  бұл  күнделікті  еңбек  жəне  өзің 
ственный  бизнес – это  не  развлечение,  это  каж-
үшін ғана емес, өзіңнің айналаңдағы адамдар үшін, 
додневный  труд  и  высокая  ответственность  не 
отбасың,  жақындарың  мен  туыстарың  үшін  жəне 
только за себя, но и за тех, кто нас окружает, се-
бізге  жұмыс  істеп  жатқан  адамдар  үшін  жоғары 
мью, близких и родных, тех людей, которые рабо-
жауапкершілік. Мұндай қадамды əркім жасай алмай-
тают на нас. Не каждый человек способен сделать 
ды,  жалданбалы  қызметкер  санатынан,  жұмыссыз 
этот шаг и перейти из категории наемного работ-
адам санатынан бизнестің меншік иегері санатына 
ника  или  человека  без  работы  в  категорию  соб-
əркімнің ауысуына қабілеті жете бермейді. 
ственников бизнеса.
26


Кəсіпкер – өз ісін құра от-
Предприниматель – чело-
ырып,  тəуекелге  бас  тігуге 
век,  готовый  рисковать  и  экс-
жəне  эксперимент  жасауға 
периментировать, 
создавая 
əзір,  өз  өмірін  өзгерткісі 
собственное  дело,  желающий 
келетін  əрі  қажырлы  түрде 
изменить  свою  жизнь  и  гото-
көп еңбек етуге даяр адам
вый много и упорно трудиться.
Ол үшін белгілі бір білімі мен 
Для  этого  необходимо  обла-
дағдылары болып, жеке тұлғалық 
дать  определенными  знаниями  и 
сипаттамалар мен жоғары ынтаға 
навыками,  личностными  характе-
ие болуы қажет.
ристиками и высокой мотивацией.
 
 Бұл  тізімдегі  ең  қарапайым 
 

Самое простое в этом спи-
нəрсе - білім,  оны  өмір  сүру 
ске - знания,  которые  приобрета-
мен 
еңбек 
ету 
барысында 
ются в процессе жизни и работы и 
əдебиеттерден, 
оқулықтардан 
могут быть почерпнуты из литера-
жəне  өзге  де  ақпарат  көздерінен 
туры, учебников и других источни-
алуға болады. 
ков информации. 
Кəсіпкердің  білімінің  ең  аз 
Минимальный  объем  знаний 
мөлшері, бұл:
предпринимателя, это:
 
-
маркетинг пен сату негіздерін білу; 

знание основ маркетинга и продаж;
 
-
өндіріс технологиясын білу; 

знание технологии производства;
 
-
қызметкерлерді басқару негізін білу; 

знание основ управления персоналом;
 
-
қаржылық жоспарлау негіздерін білу.

знание основ финансового планирования.
Жəне  де  бұл  бизнесменнің  білімі  мен 
И  это  не  полный  перечень  знаний  и  умений 
дағдысының толық тізімі емес. 
бизнесмена.
Білімнің  көлемін  арттырып  отыруға  болады 
Объем  знаний  можно  и  нужно  увеличивать. 
жəне арттырып отыру қажет те. Оқы, оқы жəне оқы!
Учиться, учиться и учиться!
 
 Дағдылар – бұл  алған  біліміңді  практикада 
 
 Навыки – это способность применять на прак-
қолдана білу. Сіз қайсыбір іспен неғұрлым жиі ай-
тике имеющиеся знания. Чем чаще Вы будете за-
налысып  отыратын  болсаңыз,  сол  істі  Сіз  барған 
ниматься чем-либо, тем лучше Вы будете делать 
сайын  жақсы  атқара  беретін  боласыз.  Дағдылар 
это с каждым разом. Навыки формируются в про-
практикалық қызмет барысында қалыптасады.
цессе практической деятельности. 
 
 Жеке  тұлғалық  сипаттамалар – бұл  адамға 
  Личностные характеристики – это то, что 
индивидуум  ретінде  тəн  болып  келетін,  оны  өзге 
присуще  человеку  как  индивидууму,  отличает 
адамнан  ерекшелігін  көрсететін  қасиеттері.  Бұл 
одного  человека  от  другого.  Это  то,  что  помо-
бізге  бизнесте  себін  тигізіп  немесе  керісінше,  та-
гает нам в бизнесе или, наоборот, мешает быть 
бысты  болуға  кедергі  болатын  нəрсе.  Бəрімізге 
успешными.  Как  известно,  характер  человека 
белгілі, адамның мінезін оның мінез-құлқы көрсетеді. 
определяет  его  поведение.  Предприниматель-
Кəсіпкерлік  тəртіп-  бұл  көшбасшылық  қасиеті  мен 
ское поведение – это набор лидерских качеств 
ұйымдастырушылық қабілеттер жиынтығы. 
и организаторских способностей. 
Кəсіпкер  үшін  ең  басты  қасиеттердің  бірі  өз 
Одним из базовых качеств предпринимате-
өзіне жəне өз күшіне деген сенімділігі.
ля является уверенность в себе и своих силах.
Адамның  сенімділігі  оның  мінез-құлқынан  да 
Уверенность человека проявляется и в его 
көрінеді:
поведении:
 
-
ол өзгелерге өз ойын жеткізе алады;

он умеет доносить до других свои мысли;
 
-
ол өз сезімі мен əсершілдігін байқата біледі; 

он умеет выражать свои чувства и эмоции;
 
-
оның өз көзқарасы бар;

он имеет свою точку зрения;
 
-
ол өзгелерге өзгеше пікірді ұстану құқығын береді; 

он дает другим право на другое мнение;
 
-
ол белсенді жəне бастамашыл;

он активен и инициативен;
 
-
ол  өз  мақсаттарына  қол  жеткізуде  табандылық 

он настойчив в достижении своих целей;
байқатады;

он самостоятелен в принятии решений.
 
-
ол өз бетінше шешім қабылдай біледі.
Ведение  бизнеса  обязывает  человека  ра-
Бизнесті  жүргізу  адамды  білімін  арттырып, 
ботать над собой, совершенствоваться и разви-
жетіліп жəне дамып отыруға міндеттейді.
ваться.
 
 Алайда  кəсіпкер  үшін  ең  маңыздысы - мотива-
  Но  самое  главное  для  предпринимателя - 
ция. Өз өмірін өзгерткісі келу, өз ісімен айналысқысы 
мотивация  или,  проще  говоря,  Ваше  внутрен-
келу,  өз  күші  мен  мүмкіншіліктеріне  деген  ішкі 
нее побуждениеЖелание изменить жизнь, же-
сенімі. Сіз тəуелсіз болуды қалайсыз.Сіз ақша табу-
лание  заниматься  собственным  делом,  вну-
ды  қалайсыз.  Сіз  отбасыңыз  бен  жақындарыңызды 
тренняя  уверенность  в  собственных  силах  и 
27

осыған  сендіре  аласыз.  Сіз  өзіңіздің  табысқа 
возможностях.  Вы  хотите  быть  независимым. 
жететініңізге шын сенімдісіз. Тек осындай жағдайда 
Вы  хотите  зарабатывать  деньги.  Вы  можете 
ғана  Сіздің  талабыңыз  үлкен  табысқа  жеткізеді. 
убедить в этом семью. Вы сами искренне вери-
Осындай 
ынта-жігеріңіз 
қиыншылықтар 
мен 
те в успех. Только в этом случае Ваши старания 
кедергілерге қарамастан, ойыңызды жүзеге асыруға 
могут увенчаться заслуженным успехом. Высо-
көмектеседі.  Сонымен  бірге,  кəсіпкер  тек  өзін  ғана 
кая мотивация поможет Вам в реализации заду-
ынталандырып  қоймай,  айналасындағыларды  да 
манного, невзирая на препятствия и трудности. 
бизнестегі  серіктестерін,  қол  астындағыларды, 
Помимо  всего  прочего,  предприниматель  дол-
клиенттерді позитивті энергиямен жігерлендіре білуі 
жен  поддерживать  не  только  собственную  мо-
керек. Кəсіпкер үшін қандай қасиеттер маңызды бо-
тивацию, но и уметь заряжать позитивной энер-
лып  табылады?  Төменде  солардың  үлгілік  тізбесі 
гией окружающих: партнеров по бизнесу, подчи-
келтірілген.
ненных, клиентов. 
«Табысты кəсіпкерлер кімдер деген?» сұраққа 
На  вопрос  «Кто  такие  успешные  предпри-
М.  Сторидің  ауқымды  түрдегі  берген  жауаптарынан 
ниматели?»  М.  Стори  дает  ответы,  среди  кото-
мыналарды атап көрсетуге болады:
рых хочется выделить следующие:
 
 олардың күнделікті көздеп отыратын арманы бар;
 
 у  них  есть  видение  или  мечта,  которую  они 
 
 олардың өнімдеріне немесе қызмет түрлеріне де-
ежедневно преследуют;
ген шексіз сенімі;
  безграничная  вера  в  их  продукты  или  виды 
 
 олар əрдайым бір нəрсе жасауға талпынып оты-
услуг;
рады;
 
 они постоянно стремятся что-то сделать;
 
 олар өнертапқыштар;
 
 они изобретатели;
 
 олар шыдамсыз жəне ашушаң, олардың əрдайым 
 
 они  нетерпеливы  и  раздражительны,  у  них 
уақыты жетпей жатады;
всегда не хватает времени;
 
 олақ қайсарлы жəне табанды;
  они упорны и настойчивы;
 
 олар пайда көруді мақсат етеді;
  они нацелены на прибыль;
 
 олар  табысқа  жетуді  мақсат  етеді,  алдын-ала 
  они нацелены на успех, планируют на несколь-
бірнеше жылға арнап жоспар құрады;
ко лет вперед;
 
 өзінің  артықшылықтары  мен  кемшіліктерін 
  лучше, чем кто-либо, знают свою силу и сла-
өзгелерден жақсы біледі;
бости;
 
 барлығын қайта бастаудан қорықпайды;
 
 не боятся начать все снова;
 
 олар үшін ақша басты немесе жалғыз ғана ынта-
  деньги не являются для них главным или един-
ландырушы мотив болып табылмайды;
ственным побудительным мотивом;
 
 олар барлығын өздері жасайды;
 
 они все делают сами;
 
 олар  аздаған  өзгерістердің  мəнін,  олардың 
 
 они понимают значение тонких изменений, их 
бизнесте табысқа жетуде тигізетін əсерін түсінеді;
влияние на успех в бизнесе;
 
 олар өсуді қалайды;
  они хотят расти;
 
 тұтынушының басымдылыққа ие рөлін түсінеді;
  понимают главенствующую роль потребителя;
 
 үлкен тəуекелге бара жатырмын деп ойламайды;
  не думают, что идут на большой риск;
 
 олар жинақты;
 
 они практичны;
 
 олар өздері шын қалайтын нəрсені сұрайды;
 
 они просят то, что действительно хотят;
 
 олар нарыққа өте сезімтал болып келеді;
 
 они очень чувствительны к рынку;
 
 оларды қорқыту оңай емес;
  их трудно запугать;
 
 олар жалғыздыққа үйренген;
  они привыкли к одиночеству;
 
 олар бөлісуге əзір;
  они готовы поделиться;
 
 олар кереғар, қиқар жəне кірпияз.
  они противоречивы, упрямы и капризны.
Табысқа жету факторлары
Факторы успеха
Табыс – бұл қайсыбір мақсатқа қол жеткізудегі 
Успех – это  удача  в  достижении  какой-либо 
сəттілік,  жұмыстағы  жоғары  нəтижелері  үшін 
цели,  общественное  признание  за  высокие  ре-
көпшіліктің құрметіне ие болу. Əрбір кəсіпкер өзінің 
зультаты  в  работе.  Каждый  предприниматель 
кəсіпкерлік  қызметінде  табысқа  жетуге  талпына-
стремится к успеху в своей предпринимательской 
ды.  Кəсіпкерлік  табысқа  бірнеше  факторлардың 
деятельности.  Предпринимательский  успех  до-
əсерінің арқасында қол жеткізіледі:
стигается за счет влияния нескольких факторов:
  сəттілік немесе жолы болғыштық, «керек уақыт-
  удача или везение, «оказался в нужное время 
та керек жерде болды», «мүмкіндігінжібермейді»;
в нужном месте», «не упустил шанса»;
  сынап көру мен қателіктер жасау əдісімен,түрлі 
  активный поиск методом проб и ошибок, пере-
нұсқаларды  іріктеу  əдісімен  белсенді  түрде 
бор разных вариантов;
іздену;
 
 компетентный  расчет  и  выбор  оптимального 
 
 білікті есеп жəне оңтайлы нұсқаны таңдау;
варианта;
 
 өз 
ресурсын 
пайдалану: 
білімін, 
 
 использование собственного ресурса: знаний, 
шеберлігін,дағдылары мен жеке сипаттамаларын;
умений, навыков и личностных характеристик;
28

 
 жоғары  дəрежедегі  мотивация,  адамның  ал-
  высокая мотивация, желание достичь тех це-
дына  қойып  отырған  мақсаттарына  қол  жеткізуге 
лей, которые человек ставит перед собой.
деген ниеті.
Несомненно,  очень  важным  фактором  успе-
Əрине,  табысқа  жетудің  аса  маңызды  факто-
ха является самомотивация. Желание человека 
рына  өз-өзін  мотивациялау  жатады.  Адамның  да-
развиваться, внутренняя сила, двигающая его по 
мып отыруға деген ниеті, оны мақсатына жетелейтін 
направлению к цели. Сила мотивации определяет 
ішкі  күші.  Мотивацияның  күші  мақсатқа  жетудің 
скорость движения к цели. 
жылдамдығын белгілейді.
Мотивация  предпринимателя  зависит,  пре-
Кəсіпкердің  мотивациясы,  ең  алдымен,  оның 
жде всего, от него самого. Умение поддерживать в 
өзіне байланысты болады. Өз-өзін оптимистік сарын-
себе оптимистический настрой, умение видеть за-
да ұстау, ертеңгі күнін көре білу жəне соған бүгін əсер 
втрашний день и влиять на него сегодня – это ве-
ете  білу – бұл  іскер  адамның  ұлы  шеберлігі.  Сіздің 
ликое мастерство. Ваш оптимизм будет напрямую 
оптимистік көзқарасыңыз Сіздің қызметіңізге тікелей 
влиять на результаты Вашей деятельности. Будь-
əсерін тигізіп отырады. Сергек жəне көңілді болыңыз, 
те бодрее и веселее, старайтесь мыслить страте-
стратегиялық тұрғыдан ой қозғауға – келешекті көріп, 
гически – видеть будущее, прогнозировать и пла-
соны  болжап  жəне  жоспарлап  отыруға  тырысыңыз. 
нировать его. Позитивный настрой – залог успеха.
Позитивтік көзқарас – табысқа жетудің кепілі.
Юмор  должен  стать  Вашим  обязательным 
Əзіл  Сіздің  міндетті  түрдегі  серігіңізге  айналуы 
спутником. Любые переговоры или продажи всег-
тиіс.  Кез  келген  келіссөздер  немесе  сатылымдар 
да будут успешнее, если есть улыбки, смех и шут-
егер  күлімсіреу,  күлкі  мен  əзіл  болса,  əрдайым  та-
ки. Но, помните, Вы не должны быть смешным, Вы 
бысты  болмақ.  Алайда,  есіңізде  болсын,  Сіз  күлкілі 
должны быть легким и веселым.
болмауыңыз  керек,  Сіз  жайдарлы  жəне  көңілді 
Очень  важно  помнить,  что  успех  зависит  не 
болуға тиіссіз.
только  от  Вас,  но  и  от  Вашего  окружения.  Под-
Табысқа  жету  Сізге  ғана  емес,  Сіздің 
держка семьи, друзей и близких окрыляет и дает 
айналаңыздағы  адамдарға  да  байланысты  бола-
силы для преодоления любых сложностей. Благо-
тынын  естен  шығармаған  жөн.  Отбасыңыздың, 
состояние и благополучие семьи – одна из глав-
достарыңыз бен жақындарыңыздың қолдау көрсетуі 
ных целей предпринимателя.
қанаттандырып жəне кез келген қиындықтарды жеңу 
Предпринимательская  прибыль – особый 
үшін күш бітіреді. Отбасының əл-ауқаты мен берекесі 
вид  дохода,  вознаграждение  за  предприимчи-
– кəсіпкердің басты мақсаттарының бірі.
вость,  специфическую  творческую  активность  и 
Кəсіпкерлік  пайда – табыстың  ерекше 
новаторство  в  сфере  частного  бизнеса,  которая 
түрі,  жеке  бизнес  саласындағы  іскерлік,  ерекше 
проявляется  в  реализации  новых  идей,  техниче-
шығармашылық  белсенділік  пен  коммерциялық  та-
ских  и  организационных  нововведений,  принося-
быс  əкелетін  жаңа  идеяларды,  техникалық  жəне 
щих коммерческий успех.
ұйымдастырудың  жаңа  əдістерін  жүзеге  асырудан 
Погоня  за  прибылью  заставляет  предприни-
айқындалатын жаңашылдық үшін сыйақы.
мателей  рисковать  своим  капиталом,  нанимать 
Пайда қуу кəсіпкерлерді өз капиталын тəуекелге 
работников и закупать все необходимое для про-
тігіп,  қызметкерлерді  жалдап  жəне  тауарларды 
изводства товаров и оказания услуг. Прибыль так-
өндіру мен қызмет түрлерін ұсыну үшін қажет бола-
же является мощным стимулом.
тын  нəрсенің  барлығын  сатып  алуға  мəжбүрлейді. 
Получение  прибыли,  однако,  не  является 
Пайда  сонымен  қатар  үлкен  ынталандырушы  күш 
единственной причиной, побуждающей людей за-
болып табылады. 
няться  бизнесом.  Стимулами  к  началу  собствен-
Алайда,  адамдарды  бизнеспен  айналысуға 
ного дела могут быть также стремление к личной 
итермелейтін  жалғыз  себеп  пайда  табу  ғана  емес. 
независимости  и  возможности  исполнять  люби-
Өз  ісін  бастауға  сонымен  қатар  жеке  басының 
мую  работу  в  удобное  для  себя  время,  желание 
тəуелсіздігіне  қол  жеткізу  жəне  сүйікті  ісімен  өзіне 
раскрыть  свои  способности  или  продолжить  се-
ыңғайлы  болатын  уақытта  айналысу  мүмкіндігі,  өз 
мейные традиции.
қабілетін  ашуға  немесе  отбасылық  дəстүрлерді 
На пути предпринимателя его ждет не только 
жалғастыруға деген ниеті ынталандыруы мүмкін.
успех и признание, но и определенные трудности:
Кəсіпкердің  жолында  тек  табыс  пен  сəттілік 

Трудности  с  деньгами.  Бизнес  требует  посто-
қана  болмайды,  сонымен  бірге  қиыншылықтар  да 
янных вложений. И запланированная прибыль мо-
кездеседі:
жет  не  быть  такой  большой,  как  Вы  предполага-
 
-
Ақша  жағынан  қиындық.  Бизнес  үнемі  қаржы 
ли. Поэтому крайне важно рассчитать все возмож-
бөлуді 
талап 
етеді. 
Жоспарлаған 
табысСіз 
ные затраты, связанные с собственным производ-
ойлағандай  көп  бола  қоймас.  Сондықтан  жеке 
ством.
өндіріспен  байланысты  барлық  мүмкін  боларлық 

Трудности  со  временем.  Возможно,  что  на 
шығындарды есептеу керек. 
первых  порах  становления  Вашего  бизнеса  Вам 
 
-
Уақыттың  жетіспеуі.  Сіз  бизнесіңізді  алғаш 
придется  работать  сверхурочно  и  без  выходных. 
бастаған кезде, Сізге уақытпен санаспай, демалыс-
Вам необходимо запастись терпением и научить-
сыз  жұмыс  істеуге  тура  келуі  мүмкін.  Сізге  ол  үшін 
ся планировать свое время.
шыдамдылықпен  өз  уақытыңызды  жоспарлауға 
 
-
Стресс.  Изменение  привычного  образа  жиз-
үйрену қажет болады. 
ни, изменение окружения и высокое напряжение, 
29

 
-
Стресс.  Үйреншікті  өмір  салтының  өзгеруі, 
связанное с организацией собственного бизнеса,  
айналадағы  ортаның  өзгеруі  жəне  бар  күшті  салып 
могут на какое-то время вызвать у Вас тревогу и 
жеке  бизнесті  ұйымдастыруда  Сізді  алаңдаушылық 
беспокойство. Но, поверьте, что каждому челове-
пен  үрей  билеуі  мүмкін.  Өз  ісін  ашқан  əрбір  адам 
ку, имеющему свое дело, пришлось это пережить. 
мұндайды басынан өткерген. Сіз жалғыз емессіз, ал 
Вы  не  одиноки,  а  стресс – явление  временное  и 
стресс – уақытша жəне өтіп кететін құбылыс! 
проходящее!
Барлық  қиыншылықтарды  бастан  өткергеннен 
Пережив все трудности, в награду Вы получи-
кейін,  Сіз  тəуекелге  барғаныңыз  үшін  сыйлыққа 
те то, ради чего люди бросаются в океан риска и 
–  дербестік  пен  тəуелсіздік,  басқару  мен  шешім 
неопределенности – самостоятельность и незави-
қабылдау мүмкіндігі, бəрі нəтижелі болғанына деген 
симость, возможность управлять и принимать ре-
мақтаныш сезімі. 
шения, чувство гордости за конечный результат!
Жеке бизнесін құру кезеңдері
Этапы создания собственного 
бизнеса

Өз ісін бастау үшін не қажет?
Что нужно для того, чтобы начать свое дело?
Шешім  қабылдамас  бұрын  өзіңіздің  келе-
Прежде  чем  принять  решение – подумай-
шек  кəсіпорныңыздың  табысты  болатынына  Сіздің 
те, насколько Вы сами верите в успех своего бу-
қаншалықты сенімді екеніңізді ойлап көріңіз. Себебі 
дущего  предприятия.  Потому  что  собственный 
жеке  өз  бизнесің  дегеніміз – бұл  ермек  емес,  бұл 
бизнес – это не развлечение, это работа, требу-
адамның соған толық берілуін қажет ететін жұмыс. 
ющая от человека полной отдачи.
Егер Сіздің ниетіңіз (мотивацияңыз) болса, Сіз өз-
Если  у  Вас  есть  желание  (мотивация),  Вы 
өзіңізге сенімді болып жəне кəсіпкерлердің көп санды 
уверены в себе и готовы влиться в многочислен-
əскерінің  құрамына  енуге  дайын  болсаңыз – ТЭН  (өз 
ную  армию  предпринимателей – принимайтесь 
бизнесіңіздің  техникалық-экономикалық  негіздемесін) 
за создание ТЭО (технико-экономического обо-
жасауға  кірісіңіз.  Асықпаңыз,  өз  ісіңізбен  байланыс-
снования)  своего  бизнеса.  Не  торопитесь,  про-
ты  алдағы  уақытта  күтіп  тұрған  барлық  ықтимал 
считайте  все  возможные  перспективы  и  риски, 
жағдайларды, мүмкіндіктер мен тəуекелдерді есептеп 
связанные  с  собственным  делом.  Это  обосно-
шығыңыз. Мұндай негіздеме, ең алдымен, Сіздің өзіңізге 
вание  необходимо,  прежде  всего,  Вам  самому. 
қажет. Оны құрастыру кезінде Сіз мүмкін, бизнесіңіздің 
Возможно,  при  его  составлении  Вы  получите  и 
сондай бір қуантарлық картинасына ие болмайтын бо-
не самую радужную картину бизнеса, но будете 
ларсыз,  алайда  Сіздің  табысқа  жету  жолында  қандай 
понимать,  с  какими  трудностями  Вам  придется 
қиындақтарға  кез  болатыныңызды  түсінетін  боласыз. 
столкнуться на пути к успеху. Описание будуще-
Келешек бизнесті сипаттау бізге өзіміздің келешек ай-
го бизнеса помогает более основательно подой-
30

налысатын кəсіпкерлік қызметімізге неғұрлым түбегейлі 
ти  к  своей  будущей  предпринимательской  дея-
көзқараспен қарауға көмектеседі.
тельности.
Бизнеске  ТЭН  беру  үшін  кəсіпкерліктің  ең  бас-
Для  ТЭО  бизнеса  необходимо  составить 
ты  құжаттарының  бірі – бизнес-жоспарды  құру 
один  из  главных  документов  в  предпринима-
қажет, оған бизнес-идея, маркетинг жоспары, қаржы, 
тельстве – бизнес-план,  включающий  в  себя 
қызметкерлер  бойынша  жоспар  кіреді.  Сонымен 
бизнес-идею, маркетинговый план, финансовый 
қатар  Сізге  толыққанды  жұмыс  істеу  үшін  қандай 
план и план по персоналу. Также следует пони-
бастапқы капиталдың қажет болатынын түсіну керек.
мать, какой стартовый капитал Вам понадобит-
Бастапқы 
капитал 
мен 
көздері 
туралы 
ся для полноценной работы. О стартовом капи-
төменіректе берілген мəліметтерді оқып, біле аласыз.
тале и источниках Вы можете прочитать ниже.
31Похожие:

Психология предпринимательства iconВ апреле-июне 2008 года
Абрамова Г. С. Возрастная психология [Текст] : учеб пособие для студентов вузов по спец. "Психология", "Дошкольная педагогика и психология",...
Психология предпринимательства iconПедагогика и психология педагогика и психология
В статье рассматривается проблема активизации познавательной деятельности студентов тех
Психология предпринимательства iconУчебно-методический комплекс по курсу «психология рекламной деятельности» для специальности «Реклама»
Психология восприятия рекламы. Психологическое воздействие рекламы на потреби
Психология предпринимательства iconКонтрольная работа Зачет по дисциплине «Основы предпринимательства»
Дисциплина «Основы предпринимательства» имеет прикладной характер и взаимосвязь с другими дисциплинами (право, экономическая теория,...
Психология предпринимательства iconБороздина Г. В. Психология делового общения : Учебное пособие
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих дисцип­лину "Психология делового общения" как в государственных, так и негосударственных...
Психология предпринимательства iconКлючников С. Ю. Фактор успеха: Новая психология саморазвития
Ключников С. Ю. Фактор успеха: Новая психология саморазвития – М.: Беловодье. 2002. – 480 с. Isbn 5-93454-032-7
Психология предпринимательства iconУчебное пособие по курсу «Психология управления» тесно связано с учебным пособием «Менеджмент персонала». Ведь в системе менеджмента персонала можно выделить подсистему трудовых отношений,
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, лицеев и техникумов, изучающих курс «Психология менеджмента и бизнеса», а также...
Психология предпринимательства iconКнига "Психология бизнеса" (Автор Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е.). Формат word

Психология предпринимательства iconПедагогика и психология
«Управление качеством и сертификация», ректор, e-mail:; Дворец
Психология предпринимательства iconПсихология менеджмента
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница