Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г




НазваниеОперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г
страница1/31
Дата конвертации12.09.2012
Размер3.27 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31



ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

/2007г. – 2013г./








СЪДЪРЖАНИЕ


Същност и характеристика на оперативния план за устойчиво

развитие на туристическия бизнес в община Минерални бани....................................3


Анализ на състоянието и потенциала за развитие на туристически

продукти в община Минерални бани.................................................................................5


Специфични краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и

приоритети за въздействие.................................................................................................46


Организация и координация на дейностите за постигане на

специфичните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели.............................59


Приложение1 - Български браншови и продуктови асоциации.................................69


Приложение 2 - Редовни членове на Българската Асоциация на

Туристическите Агенции...................................................................................................71


СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ


Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани се създава с цел подпомагане на развитието на региона като туристическа дестинация за развитие на алтернативен и други форми на туризъм. Оперативния план е разработен в отговор на нарастващите местни нужди, както и вълната от местни и регионални инициативи за развитие на туризма.

Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани е създаден в съответствие с целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Община Минерални бани 2007 – 2013г. При разработката му са взети предвид принципите залегнали в Оперативната програма „Регионано развитие” 2007 – 2013г., Стратегията за развитие на Област Хасково 2005 – 2015г., и Националната стратегия за екотуризъм.

Настоящия Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани би могъл да послужи за ускоряване на процесите на зараждане на предприемачески инициативи в областта на туризма на местно ниво, създаване на ползотворни и устойчиви взаимодействия както между различните частни субекти, така и между тях и нестопанските сдружения, общинската администрация и местното население като цяло.

Целта на настоящия Оперативен план е да предложи възможни стъпки за развитие на туризма в региона, като едновременно с това предостави необходимата за тази цел информация в систематизиран вид.

Туризмът се разглежда като един от приоритетните сектори в българската икономика и неговия потенциал се доказва с приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и приходите от валутен обмен както и създаването на нови работни места. Нещо повече, в цялата страна туризмът се възприема като един от основните инструменти за подкрепа на регионалното и местното развитие.

От гледна точка на взаимообвързаност на отделните показатели, туризма през последните няколко години бива “преоткриван” като потенциал за развитието на региони, които нямат традиционните за масов туризъм природни дадености.

Стимулирането на индивидуалната инициативност на местното население за изграждане, разширяване и развитие на къщите за гости, малки семейни и по-големи хотели, заведения за хранене се явява катализатор и за други стопански дейности в регионите. Нарастват изискванията и се стимулират инвестициите в инфраструктура, с което се повишава качеството на селищната среда и се разширява спектъра на предлагани услуги. Развитието на туристическите услуги, стимулира създаването на предприятия от различни сектори на икономиката, които да произвеждат стоки и да доставят суровини. В този смисъл, туризмът се явява за Община Минерални бани онзи комплексен стимул за икономическо възраждане, който и дава възможност да разкрие нов съвременен потенциал за своето развитие. От друга страна, възможностите, които туризма дава за проява на икономическата активност на местното население има своята особена “възвращаемост” – обогатяването на местния и националния туристически продукт с богатството на опита и традициите на хората по места. В крайна сметка всичко това допринася за развитието на един от най-важните фактори за общото европейско бъдеще – взаимното опознаване и културен обмен. В резултат на вътрешни и чуждестранни инвестиции в нови проекти, туристическия сектор се превърна в най-бързо развиващата се индустрия в България.


Даденостите, представляващи ресурс за развитие на туристическия бизнес в региона са минералните извори, културно-историческите паметници, културните традиции (етнорелигиозно разнообразие, култура на бита, фолклорна традиция и обичаи), както и постиженията на съвременните изкуства, различните фестивали, форуми и празнични прояви. Комбинацията от лечебни свойства на минералните извори, висок процент защитени територии, голямо разнообразие от културни забележителности, разнообразие от традиционни обичай и нрави, осигуряват на Община Минерални бани високо конкурентноспособно предимство в насърчаване на устойчивото развитие на туризма. Общината има необходимия капацитет за диверсификация и предлагане на туристически продукти от нов вид.

Основен приоритет на Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани е да се осигури развитие на подходящи, териториално интегрирани туристически продукти чрез система от различни, многоцелеви видове туристическа инфраструктура и услуги, на базата на специфичните дадености на общината отговарящи на нуждите на туристическото търсене; да се удължи общата сезонна използваемост на туристическите ресурси и привлекателността на туристическите обекти; да се разнообрази предлагането и да се повиши степента на удовлетвореност от предоставяните услуги, чрез диверсификация на обхвата, качеството на туристическите услуги и квалификацията на кадрите. Да се повиши туристическия потенциал, доходи и заетост за развитие на устойчив, диверсифициран, с висока добавена стойност, специфичен за региона, висококачествен туристически продукт и да се увеличи приноса на сектора за устойчивото регионално развитие.

Основна характеристика на Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани е неговата ориентация към бъдещето, което означава, че част от изводите направни в процеса на анализ ще бъдат базирани, както на точни данни така и на фактически допускания. Оперативния план цели постигането на едно желано и възможно бъдеще в средносрочен и дългосрочен план, като се търси постигането на устойчивост.

Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани би могъл да послужи за ускоряване на процесите на зараждане на предприемачески инициативи на местно ниво, както в областта на туризма, така и в сектора на производство и обществените услуги. Също така Оперативния план би могъл да послужи за създаването на ползотворни и устойчиви взаимодействия както между различните частни субекти, така и между тях и нестопанските сдружения, общинските институции и местното население като цяло.

Задачите на Оперативния план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в Община Минерални бани са:

1. Да се начертаят мерки за развитието на туристическия бизнес в общината в съответствие с Визията в общинския план за развитие на Община Минерални бани, а именно:

Община Минерални бани да се превърне в привлекателен балнеоложки и туристически център с международно значение и в център за професионално обучение по туризъм и хотелиерство чрез повишаване качеството на живот, съхраняване на околната среда, развитие на техническата и социалната инфраструктура и пълноценно използване на природните ресурси.

2. Да се формулират стратегическите цели;

3. Да се очертае пътя за постигането им;

4. Да се приобщят заинтересованите страни към изпълнение на заложените в оперативния план цели и задачи.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ


ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ


Община Минерални бани е разположена в Източните Родопи на 280м надморска височина и се намира в най-западната централна част на Област Хасково. Територията на Общината е 216,5 км2 и се населява от 6 692 души /31.12.2004г./. Средната географска гъстота на населението възлиза на 30 души/км2. По демографски показатели Община Минерални бани е на предпоследно място в Хасковска област, като изпреварва само Общините Маджарово и Стамболово.

Общината се състои от 12 населени места. Център на Общината е с. Минерални бани, което е известно с минералните си извори, близки по химичен състав и лечебни свойства на минерални извори в Карлови Вари (Чехия).

Община Минерални бани има периферно положение в Хасковска област, но транспортно географското и положение е изключително важно и оказва съществено влияние за развитието й. Общината отстои само на 11км от международния път Е-80, който свързва Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия и на 18км от областния град Хасково. Общината граничи с Община Хасково и Община Димитровград, което се е отразило благоприятно върху развитието на Общината, тъй като това са територии с голям потенциал и изключително ключово геополитическо и икономогеографско положение. В бъдеще тези фактори ще оказват по-голямо влияние върху развитието на Община Минерални бани и ще окажат стимулираща роля за възраждане на туристическите функции на Общината.


Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на географското полужение на общината за развитието на туристически продукти. (SWOT)


Силни Страни

Слаби Страни

 • Добро географско разположение - в близост до главния път от Европа за Азия и в същото време равно отдалечен от Гърция и Турция.

 • Недостатъчно използване на предимствата на стратегическото местоположение

Възможности

Заплахи

 • Възможности за усвояване на целеви грантове по разработени проекти от общината и НПО

 • Относителна географска изолация от останалата част на страната



ПРИРОДНИ РЕСУРСИ


С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерално-суровинни, климатични, водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено влияние върху социално-икономическото развитие на Общината и териториалната организация на промишленото и селскостопанско производство върху гъстотата на транспортната мрежа. Със своята лимитираща функция природно-ресурсния потенциал на Община Минерални бани е предопределил специализацията на промишленото и селскостопанското производство и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на човешките ресурси и качеството на живота.


Релеф и полезни изкопаеми


Релефът на Община Минерални бани е пределно хълмист. Само в северозападната част на Общината, в района на селата Сусам и Татарево е хълмисто-равнинен. На юг обширна територия на Общината е заета от ниските разположения на Източните Родопи, където е разположен на връх Аида. Големи пространства от тези планински области са покрити с бедни почви и са обезлесени. Изградени от неустойчиви вулканични скали, те се характеризират с интензивно протичащи ерозионни процеси.

Землището на Общината е бедно на полезни изкопаеми. Тук има разкрити находища на полиметални руди с добро процентно съдържание на редки метали - злато и сребро има разкрити край с. Спахиево. Фундаменталните геоложки изследвания дават основание да се предполага, че в землището на Общината има и други находища на полиметални руди.


Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на природните ресурси на общината за развитието на туристически продукти. (SWOT)


Силни Страни

Слаби Страни

 • Наличие на изключително ценни топли минерални извори.

 • Наличие на над 60 язовира,

 • водоеми и реки.

 • Липсата на концесия върху топлите минерални извори води до неефективното й използване на високи цени.

Възможности

Заплахи

 • Използване ресурса на природното, историческото наследство и културата за устойчив растеж и развитие;

 • Преекспониране на природните ресурси;

 • Нецелесъобразно използване на природните ресурси.



КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ И ВОДНИ РЕСУРСИ


Със специфичните териториални прояви на своите основни елементи - температура и валежи, климатът оказва съществено влияние върху възможностите за развитие на различни туристически продукти. Независимо от по-голямата средна надморска височина и тук се усеща средиземноморското климатично влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури и по-чувствителното преместване на главните валежни минимуми и максимуми. Средната годишна температура варира от 12,6 градуса до 13,5 градуса.

Най-ценния воден ресурс на Общината са топлите минерални извори. Общината е Национален балнеолечебен център и прекрасен курорт. Водата на минералните извори е с изключителни качества и състав. Тя е близка по състав и лечебни свойства до водата в известния чешки балнеолечебен курорт Карлови вари. На тази основа в Минерални бани има изградена санаториално-курортна база, чийто капацитет през последните години има много ниска използваемост.

Славата си на балнеоложки център Хасковските бани носят от епохата на римляните. В курорта са запазени останки от минерални басейни от IІ - III век.
Минералната вода - най-ценното природно богатство на общината, е хипертермална /57 С/ и е уникална по своя минерален състав. Тя блика от 14 извора с дебит 1500 л./мин. Характеризира се като сулфатно-натриева, калциева и флуорна.

В един литър вода се съдържат:

Флуор - 4, 50 мг.

Хлор - 38, 48 мг.

Сулфат - 893, 78 мг.

Хидрокарбонат - 137, 29 мг.

Натрий и калий - 317, 74 мг.

Калций - 154, 84 мг.

Метасилициева к-на - 72, 28 мг.

Обща минерализация - 1628, 00 мг.

РН - 7, 22 мг.

Радон - 32 емана

От горните данни се вижда, че минералната вода има твърде богата медикобалнеологична характеристика, като всеки от нейните физикохимични показатели има съответно по-силно или по-слабо изразено физиологотерапевтично действие, а цялостната им резултатна ефективност определя и възможностите за лечение и профилактика.

Курортът е профилиран за лечение на заболявания на периферните артерии от органичен и функционален тип – облитериращи заболявания – ендоартрити, облитерираща атеросклероза, болестта на Бюргер, болест на Рейно, вегетативни и диабетни ангиопатии и др. По този начин курортът е признат като единствен в България за лечение на тези така често разпространени заболявания.

В България единствено тук, минералната вода лекува тези заболявания, които през последните години засягат все повече и все по- млади хора. Изключителното лечебно въздействие е доказано по емпиричен път и при клинични изследвания. С това минералната вода по значимост се нарежда до най-известните води в България и Европа. Има хора от цялата страна, които задължително два пъти в годината посещават курорта и това е единствен начин / чрез провеждане на лечение тук и благодарение на въздействието на минералната вода / да подобрят здравословното си състояние.

Свойството на водата да подобрява храненето на тъканите на заболелия крайник и премахването на венозния застой, става единствено за сметка на минералната вода, която със своя състав от 32 емана радон е ненадмината по лечебните си свойства не само в страната, но и в света.

Най-вече с лечението на болестта на Бюргер курортът е световно известен. Това специфично заболяване се лекува успешно само на три места в света и тук – в България – в курорта Минерални бани, област Хасково. Минералната вода спира трофичните поражения, раните и мораво-синкавото оцветяване изчезват и остава топла кожа, добра трофика и правилно функциониране на кръвооросяването.

С отличен резултат се повлияват и заболяванията на:

 1. Опорно- двигателният апарат – остър ставен ревматизъм /болестта на Соколски Буйо/, артрити, шипове, заболявания на ставите, заболявания на костите, състояния след счупване на костите, навехване на ставите и др.;

 2. Периферната нервна система – радикулити, полиневрити, ишиаси, лумбаго;

 3. Гинекологични заболявания – хронични възпалителни процеси на тръбите и връзките на яйчниците, болести на матката, влагалището и др.;

 4. Кожни заболявания – хронични екземи, псориазис, невродермити, професионални екземи и дерматити, хронични уртикарии и др.;

Питейно – минералната вода се прилага при следните заболявания :

 1. Пясък в бъбреците, хроничен гастрит и колит, язвена болест /но само по предписание на лекуващия лекар и по строго определена схема/, стомашно-чревни заболявания, хронично възпаление на черния дроб, на жлъчните пътища и др.

Поради нарастващия интерес и уникалните лечебни свойства на минералната вода, през 1952 г. със Заповед на МНЗ, курорта Минерални бани, област Хасково е обявен за национален курорт. През 1968 год. с друга Заповед № 611 на СКУ на МНЗ, курортът е профилиран за лечение на облитериращи заболявания на периферните съдове от органичен и функционален тип.

Освен минералните извори, които са 14 на брой, в Общината има и над 60 язовира, които имат различен режим на използване, но най-вече се използват за напояване.

През Общинския център Минерални бани преминава и река Банска, която на излизане от населеното място се влива в Сусамската река.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Похожие:

Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес-план > Копии документов, подтверждающих право собственности на землю, бизнес-план, договоры
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социальное развитие...
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес-план г. Мелитополь, 2007г
Предприятие готово технологически изготавливать версиловую плиту из негорючего асбестонесодержащего материала (температура применения...
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес-планирование, бизнес-план, стратегия, развитие, методология
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в современных условиях бизнес-план является
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconЧастные бани в крупных городах начали появляться довольно давно. Однако лишь в последние три года рынок стал заполняться и претерпевать существенные
Частные бани в крупных городах начали появляться довольно давно. Однако лишь в последние три года
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес-план открытия и развития
Целью настоящего бизнес план является открытие и развитие школы единоборств (ШЕ), рассчитанного на посетителей среднего класса и...
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconПоказатели эффективности проекта
Описать создание бани и разработать финансовую модель для эффективного управления бизнесом
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес план программы развития заочной школы областная заочная школа «Информатика» Пермского регионального института педагогических информационных технологий (припит) по проекту elsp/B3/Gr/001 «развитие образовательных учреждений,
«развитие образовательных учреждений, ведущих заочную учебную работу со школьниками»
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconСовет директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 13. 05. 2007г принял следующие решения

Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconТиповой бизнес-план «создание и развитие клининговой компании»
«Типовой бизнес-план по созданию и развитию клининговой компании» Демо-версия
Оперативен план за устойчиво развитие на туристическия бизнес в община минерални бани / 2007г. 2013г iconБизнес-план развитие системы «Cервисной социальной сети»
Резюме
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница